مطالب مرتبط با واژه 'تقلب'

  اوج تقلب انتخاباتی پهلوی دوم در کدام انتخابات بود؟

  اعتراف محمدرضا پهلوی به تقلب انتخاباتی!

  علی رغم اهمیتی که انتخابات آزاد در گسترش مشارکت سیاسی، مشروعیت نظام و توسعه سیاسی دارد، در سالهای زمامداری پهلوی دوم و به ویژه بعد از کودتای 28 مرداد 1332،انتخابات برگزار شده با دخالت شاه، نخست وزیر، ساواک و زد و بندها و دخالت های ناروای سایر عوامل حکومتی همراه بود
  1397/9/13 07:41

  اعتراض مردم کردستان به مهندسی انتخابات در ایام پهلوی

  استشهادنامه عده ای از رعایای کردستان مبنی بر شکایت از سوءاقدام نایب حسین خان معاون نظمیه در انتخابات کردستان بدلیل عدم ارائه اوراق تعرفه و ممانعت از شرکت در انتخابات افراد مخالف اسدالله خان کردستانی ، سالارسعید و سردارمکرم از طریق جلوگیری از ورود آنان به داخل حیاط انجمن
  1397/2/16 16:26

  تقلب در انتخابات به روایت مصدق

  سیاست استعمار که خطر رد قرارداد الحاقی و پاره گشتن التزامنامه 1933 را هر لحظه فزونتر می یافت با پشت هم اندازی های مخصوص یک حکومت اختناق را بر مملکت مسلط ساخت تا انتخابات دوره شانزدهم هم بدست آن حکومت انجام گردد.
  1395/6/31 09:03

  گسترده ترین تقلب در انتخابات پس از مشروطه

  دو حزب ملیّون و مردم که توسط دکتر اقبال و امیراسدالله علم تاسیس شده بودند احزاب به معنای واقعی کلمه و مطابق استدارد جهانی نبودند و جنبه صوری داشتند تا بازی دمکراسی درآورند. پس از کناره گیری دکتر کاسمی، سوم شهریور دادستان تهران دستور توقیف پنج صندوق اخذ رای و تعقیب قضایی اعضای انجمن های آنها را صادر کرد و حزب مردم – به احتمال زیاد به منظور ساختن خبر و تبلیغ برای خود (شناساندن خود به مردم) خواستار ابطال انتخابات شد.
  1394/6/24 16:37
5