مطالب مرتبط با واژه 'کارکنان'

  کارمند آموزش و پرورش و تامین تریاک مقامات پهلوی!

  برابر گزارش تلگرافى از سازمان اطلاعات و امنیت قم مشارالیه اغلب در جلسات تریاک‌کشى و شراب‌خوارى شرکت و تمام تلاش‌هاى وى صرف ایجاد رابطه و پیشرفت کارهاى خود می‌شده است.
  1398/1/12 18:57

  نظام بانکی پهلوی دوم هم صدا با انقلابیون می شود!

  اعلامیه های کارکنان بانک های ملی و مرکزی ایران مبنی بر اعتراض به قتل عام مردم ازجمله یکی از استادان دانشکده پلی تکنیک تهران ، اعلام تداوم اعتصاب کارکنان جهت وارد کردن ضربه اقتصادی به دولت ، حمایت از مواضع ضد امپریالیستی امام خمینی ، بانضمام اعلام اسامی صادرکنندگان قاچاق ارز
  1397/10/2 09:15

  دومین کنگره حزب رستاخیز با حضور جمشید آموزگار

  رژیم از طریق این احزاب وابسته قصد تطهیر خود را با استفاده از پدیده خوشنام دمکراتیک غربی یعنی تحزب داشت و به این وسیله افزایش وفاداری بیشتر مردم و به ویژه کارکنان دولتی و سرکوب احزاب واقعی را داشت و تصمیم گرفته بود از خود چهره هایی به ظاهر دمکراتیکی برای جهانیان به نمایش بگذارد.
  1396/3/18 19:06

  جمعی از کارکنان و درباریان دارالحکومه تبریز در دوره مظفرالدین میرزا

  دارالحکومه که محل حکمرانی حاکمان هر شهر محسوب می شود و در دوره قاجاریه در این مکان افرادی که مسئول اداره و تدبیر امور شهر بودند اقامت داشتند. در تصویر ذیل تعدادی از کارکنان دارالحکومه شهر تبریز در دوره مظفرالدین شاه قاجار مشاهده می شود. در تاریخ، مظفرالدین شاه را فردی ساده‌لوح، سهل‌القبول، متلون‌المزاج، مسخره و مضحکه‌پسند به خلوت معرفی کرده اند. وی از لحاظ فکر، کودکی سالخورده بیش نبود. در دوره او «امور سلطنت با میل عمله‌جات خلوت با وزرای خودغرض اداره می‌شد. خلوتیان پادشاه گویا از پست‌فطرتان و پست‌نژادان و بی‌تربیت و بداخلاقان انتخاب شده بودند. از این رو وضع دربار ملاعبه بود.
  1395/7/6 10:54

  رافت کابینه وثوق الدوله نسبت به کارکنان نظمیه

  موافقت حسن وثوق رئیس الوزرا باپیشنهاد مربوط به افزایش حقوق آژانها وصاحبمنصبان اداره نظمیه جهت آسودگی این افراد و پرداخت آن پس از تصویب بودجه
  1395/6/19 11:49
6