مطالب مرتبط با واژه 'استادی'

    ارتقای سمت ناصر مشیری به سفارش ملکه مادر

    اظهارت احسان نراقی مبنی بر ارتباطات نزدیک دایی اش به نام ناصر مشیری با ملکه مادر و ارتقای وی به سمت استادی دانشگاه و تدریس درس تاریخ در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران.
    1397/10/12 16:19
1