مطالب مرتبط با واژه 'ژان ژاک روسو '

    گاف محمدرضا پهلوی در تبیین وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعه ایران

    کجا رفت آن دروازه های تمدن که شاه وعده اش را داده بود!؟

    ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی بیان می دارد که: «پادشاهان همیشه می خواهند مستبد و مطلق العنان باشند. نفع آنها در این است که ملت ناتوان و بدبخت باشد و هیچ وقت نتواند در مقابل آنان مقاومت نماید.» محمدرضا شاه نیز از زمان رسیدن به قدرت بویژه پس از کودتای 28 مرداد 1332 از هر فرصتی برای توجیه روش استبدادی خود استفاده می نمود...
    1397/12/24 07:24
1