مطالب مرتبط با واژه 'مجلس مؤسسان'

    مجلس مؤسسان دوم؛زمینه‌ها و پیامدها

    طبق قانون اساسی مشروطیت و متمم آن شاه نقشی تشریفاتی در اداره امور کشور داشت و بالأخص در برابر تصمیمات و مصوبات مجلس شورای ملی از هیچ گونه حق اعمال نظر تعیین‌کننده برخوردار نبود. در همان حال، نخست‌وزیران و دولتهای برآمده از رأی نمایندگان مجلس شورای ملی هم صرفاً در مقابل مجلس...
    1394/12/5 22:12
1