مطالب مرتبط با واژه 'ارکسر'

    تصاویری از دوره های مختلف موسیقی

    محمدرضا و فرح پهلوی به همراه جمعی از مقامات کشوری هنگام شرکت در مراسم اجرای موسیقی گروه ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون ملی ایران در یکی از کاخها و ...
    1398/11/8 08:55
1