مطالب مرتبط با واژه 'قهوه خانه ای'

    سـبک نقاشی قهوه‌خانه‌ای در ایران عصر قاجاریه

    نقاشی قهوه‌خانه‌ای از اواخر دورهء زندیه و اوایل دورهء قاجار به وسیلهء میرزا مهدی شیرازی و سپس علی رضا قوللر آقاسی‌ شکل گرفت،اما تعدادی زیادی از‌ نقاشان‌،حسین قـوللر آقـاسی‌ را بنیان‌گذار سبک نقاشی قهوه‌خانه‌ای می‌دانند.
    1398/11/24 12:21
1