مطالب مرتبط با واژه 'یادداشتها'

    توصیه اسدالله علم جهت کنترل مخالفان

    روزی یکصد ضربه شلاق برای عاقل شدن مخالفین!

    با استناد به یادداشتهای اسدالله علم در خصوص آراء و دیدگاههای محمدرضا نسبت به رای و نظر مردم، انتخابات آزاد ، تحمل مخالفین و... در دستگاه تحلیلی شاه ایران، موضوعاتی نظیر آزادی بیان وآزادیهای سیاسی محلی از اعراب نداشتند.
    1399/4/4 18:11
1