مطالب مرتبط با واژه 'انتقال قدرت'

    طرح افسران نظامی در انتقال قدرت

    به شاه گفته شده بود که عده‌ای از افسران همچون دریادار حبیب‌اللهی، تیمسار طوفانیان و ربیعی در فکر تشکیل هیأتی نظامی برای انتقال قدرت به ارتش هستند.
    1399/4/5 20:25
1