مطالب مرتبط با واژه 'اسفبار'

    اوضاع اسفبار القاب در عصر ناصری

    در دوره قاجار استفاده از القاب و عناوین خاص در میان مردم و مقامات رسمی لشکری و کشوری رواج زیادی پیدا کرد. این القاب که معمولاً با جایگاه سیاسی و اجتماعی افراد مرتبط بود، با جابه جایی سمت‌ و جایگاه آنان تغییر می‌کرد.
    1399/4/7 19:10
1