مطالب مرتبط با واژه 'دموکراسی'

  این همان دموکراسی ایرانیزه است!

  آزادی محکومین خارج از قواعد قانونی و بنا بر تصمیم فرمانروا

  حکومت ایران در عصر پهلوی اگرچه نام یک حکومت مشروطه را یدک می کشید، اما در واقع از آن بویی نبرده بود. حتی حبس و زندان رفتن و خارج شدن یک شخص نیز خارج از قواعد قانونی و بنا بر تصمیم فردی فرمانروا بود...
  1399/4/7 19:30

  پاره شدن آخرین حلقه‌های زنجیر استعمار

  مصدق طی بیست و هفت ماه زمامداری خود اجرای دقیق سیاست موازنه منفی را نصب العین قرار داد و بسیاری از قراردادهای استعماری گذشته را از بین برد.
  1399/2/30 13:38

  توجیه شاه برای فقدان دموکراسی در ایران

  شاه اعتقادی به دموکراسی نداشت. او به خوبی آگاه بود که اعمال و اجرای دموکراسی قدرت او را محدود خواهد کرد. از این رو در مواقعی با اذعان به این موضوع، با دلایل مختلف به توجیه عدم حکومت دموکراتیک در کشور می‌پرداخت و به نبود آن اعتراف می‌کرد...
  1398/8/15 11:59

  توهمات محمدرضا پهلوی از دموکراتیک بودن حکومتش!

  ژان ژاک روسو فیلسوف سیاسی در کتاب قرارداد اجتماعی بیان می دارد که پادشاهان همیشه می خواهند مستبد و مطلق العنان باشند.  نفع آن ها در این است که ملت ناتوان و بدبخت باشد و هیچ وقت نتواند در مقابل آنان مقاومت نماید.
  1398/3/16 18:36

  همه دشمنان شاه خارجی اند!

  حکومت پهلوی بر این باور بود که در میان مردم از مشروعیت زیادی برخوردار است. انگار نه انگار که از مشروعیت نداشته حکومت پهلوی، پس از کودتای 28 مرداد و سرکوب های پس از آن چیزی باقی نمانده بود. این توهم مشروعیت بود که باعث می شد تا حکومت تصور کند همه مخالفینش از دشمنان خارجی ­اش ماموریت مبارزه با حکومت را گرفته ­اند. از این رو بود که حاضر نبود بپذیرد، نیروهای مخالف خود به تئوری پردازی و سازماندهی حزبی پرداخته­ اند:
  1396/5/22 01:00

  دیدگاههای شاه درباره دموکراسی

  شاه در دهه نخست سلطنت، در فرصتهای مختلف از دموکراسی غربی ستایش می‌کرد. برداشت وی از دموکراسی همان شیوه معمول مدیریت سیاسی در جهان غرب بود. 1 همین رویکرد طی دهۀ دوم سلطنت نیز در سخنان شاه دیده می‌شد. شاه در دهه دوم سلطنت، هر چه از معیارهای نظام دموکراتیک و مشروطیت فاصله می‌گرفت، در ظاهر، همچنان به تمجید دموکراسی غربی...
  1394/11/6 21:44

  دیالوگ عجیب اسد‌الله علم با شاه

  اگر قرار باشد در ایران حکومت دموکراسی واقعی برقرار گردد، بیست‌ و ‌هفت میلیون جمعیت ایران، بیست ‌و ‌هفت میلیون رأی مختلف و مخالف یکدیگر می‌دهند.
  1394/11/5 21:09

  نگاهی به جایگاه مطبوعات در عصر مشروطه(1)

  مطبوعات؛ رکن چهارم دموکراسی!

  انقلاب مشروطه در ایران آوردگاهی برای نظرآزمایی‌های اجتماعی و سیاسی در زمینه مطبوعات نیز هست. مطبوعات به مثابه نهاد نوین تمدنی در ایران عصر مشروطه و پس از آن همان کارکرد‌ها و کاربست‌های نو را نداشته و در زمینه‌هایی از مناسبات و روابط با رویکرد‌ها و مصارف سنتی مواجه بوده است. علل و عوامل بروز این امر را باید بیش از نقش‌های رسمی و متعارف مطبوعات در کارکردهای غیرملموس و پنهان آن‌ها جست‌وجو کرد.
  1394/5/12 21:21

  برشهایی از کتاب « درباره دموکراسی»

  بحران در دموکراسی غربی

  کتاب «درباره دموکراسی» جدیدترین کتابی است که از شهریار زرشناس وارد بازار کتاب شده است . این کتاب از فصل‌های «دموکراسی در دوره یونان و روم‌ باستان، دموکراسی در دوره مدرن، دموکراسی مدرن و ایدئولوژی‌ها و وضعیت بحران جهانی دموکراسی» گردآوری شده است.
  1393/6/8 18:00
9