مطالب مرتبط با واژه 'هوشنگ انصاری'

  فراز و فرود حزب رستاخیز

  با تشکیل حزب رستاخیز، دو جناح به نام‌های جناح سازنده و پیشرو نیز در آن شکل گرفت و جمشید آموزگار و هوشنگ انصاری به عنوان رهبران آن برگزیده شدند. این دو جناح با اهداف خاصی تعبیه شدند و تحت نظارت شاه قرار داشتند. با این مقدمه کوتاه در ادامه به بررسی بیشتر این دو جناح و اهداف آن پرداخته می‌شود.
  1399/5/9 19:32

  ولخرجی های یک وزیر دست سوم در لندن!؟

  هوشنگ انصاری فرزند عبدالرسول متولد 1306 در اهواز بود، نام خانوادگی او در و واقع «مستمند شیرازی» بوده است.
  1394/1/7 15:12
2