مطالب مرتبط با واژه 'نخبگان'

  علت اصلی پیشرفت ایران از زبان اسدالله علم

  به گواه تاریخ و خاطرت اکثریت دولتمردان عصر پهلوی، چاپلوسی و تملق یکی از مولفه های بارز تمامی نخبگان سیاسی این دوره می باشد. درواقع نخبگان سیاسی بدون تملق و اظهار عجز و لابه در پیشگاه پهلوی دوم نمی توانستند مدارج عالی پشرفت و ترقی را سپری نمایند. ..
  1399/8/28 16:22

  ثروت واقعی محمدرضا پهلوی چقدر بود؟

  خصیصه اقتدارگرای قدرت مـحمدرضاشاه، مـلازمان دربار و نخبگان سیاسی‌ را‌ در‌ تبعیت از اوامـر و دسـتورات او مجاب می کرد. در‌ مقابل ، شاه سعی می کرد وفاداری مقامات حکومتی را از راه پرداخت حقوق و مزایای خوب به آنها و تحمل‌ فسادشان‌ ، نسبت‌ به خود جلب کـند و نـیروهای امنیتی و «کابینه سایه ای » را کـه‌ شـامل‌ دربار و مشاوران نزدیکش بودند، برای نظارت بر وفاداری و جلب توجه مقامات حکومتی به کار می گرفت‌ .
  1398/11/1 10:40

  گله شاه از اشرف

  دربار پهلوی و نخبگان سیاسی فاقد معیارهای اخلاقی بودند و با چاپلوسی و تملق به ساخت حکومت خودکامه کمک نمودند.
  1397/4/24 17:18

  وقتی طرفداران آمریکا جای انگلوفیل‌ها را می گیرند

  در کشورهایی که از نظر سیاسی به غرب وابسته هستند، حتی چینش نخبگان در درون کشور نیز مبتنی و متاثر از تعامل و تقابل های میان نخبگان است. طبیعتا این مسئله درباره ایران پهلوی نیز صادق بود و پایان قدرت هژمونی انگلیس و آغاز هژمونی امریکا در ایران خود را در رفت و آمدن نخبگان نشان داد . . .
  1396/9/5 22:44

  عدم امنیت شغلی نخبگان عصر پهلوی و فرجام شوم برنامه های توسعه

  در دوره محمدرضا شاه نیز به مانند دوره رضا شاه نخبگان از امنیت لازم برخوردار نبودند. موقعیت سیاسی نخبگان به اراده شاه وابسته بود و دارندگان مشاغل مهم دولتی از ثبات، آرامش و امنیت لازم بی بهره بودند. محمدرضا شاه برای تثبیت حاکمیت اقتدار طلبانه خود در طول ده سال 1940 تا 1950 دقیقاً 27 کابینه را عوض کرد و در فواصل بین سالهای 1941 تا 1952 حدو 400 جابه جایی در پستهای وزارتی صورت گرفت...
  1396/6/28 14:07

  باج گیری سیاسی و باند بازی، مولفه بارز رفتار سیاسی نخبگان عصر پهلوی دوم

  امیرعباس هویدا نمونه باز نخبگانی بود که در طول دوران نخست وزیری طولانی مدت خود به جمع آوری اسناد و مدارکی بر علیه رقباء سیاسی خود روی آورد تا ازآنها در مواقع لزوم برای تحت فشار قرار دادن و باج گیری سیاسی استفاده نماید. در چنین فضای رقابتی حاکم بین نخبگان سیاسی ، فرصت طلبی وجه بارز رفتار سیاسی نخبگان شده و شایسته‌سالاری جای خود را به ارادت‌سالاری می‌دهد و زمینه برای رشد چاپلوسی سیاسی فراهم می شود.
  1395/6/4 15:55
6