مطالب مرتبط با واژه 'شعار سال'

    بازخوانی شعار سال 1394

    تقابل حداکثری با استکبار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی

    به باور بسیاری از ناظرین فلسفه‌ نامگذاری سالها بیش از هر چیز در راستای سوق دادن توجه دولت و ملت به موضوعی خاص است. حال این موضوع می تواند جنبه سلبی داشته باشد یا ایجابی. با نگاهی به نامگذاری سالهای بعد از 1378 این امر کاملاً محسوس است، به گونه ای که در یکسال ایشان با رهیافتی غالباً سلبی بر «اصلاح الگوی مصرف» و در سال دیگر با رهیافتی بیشتر ایجابی بر «نوآوری و شکوفایی» تاکید نموده اند.
    1394/8/2 23:01
1