مطالب مرتبط با واژه 'روزنامه تربیت'

    روزنامه تربیت و واکاوی نهضت مدارس ایران

    برای ایجاد این نهضت ابتدا به زمینه‎هایی اجتماعی، فرهنگی و فکری نیاز بود که این زمینه‎ها در نشریات عصر مظفری با درج مقالاتی ایجاد شد. در پژوهش حاضر این زمینه‎ها در روزنامۀ تربیت نشان داده خواهد شد. اطلاق عنوان نهضت از آن رو است که این مدارس در مرحلۀ نخست توسط دولت و سپس درباریان و در مرحلۀ بعد به دست مردم عادی در تهران و سپس شهرستان‎ها بنیان‎گذاری شد.
    1395/1/13 12:28
1