سبک زندگی

  قمه کشی در تهران قدیم

  امنیت پیش زمینه هرگونه پیشرفت و ترقی محسوب می شود. نبود ان عملا تنها باعث کشت و کشتار و هرج و مرج گشته و کشور را به سمت عقب می راند. قمه کشی در دوران قاجار در درون شهرها از مصائبی بود که باعث ایجاد نا امنی می شد. رسمی که امیرکبیر آن را برانداخت . . .
  1396/6/31 09:17

  سبکهای متفاوت تنبیه دشمنان در ایران قدیم/ از دستار و عمامه از سر برداشتن تا پابرهنه چرخاندن

  در ایران قدیم از ابزارها و شیوه های مختلفی جهت تنبیه مجرمان و تحقیر شکست خوردگان استفاده می کردند. گاهی بر سر شکست خوردگان یا آنانی که می خواستند تنبیه کنند نوعی مقنعه زنانه می بستند؛ چنانکه وقتی سلطان محمد خوارزمشاه پس از رفتن مغولان به اصفهان آمد و بر سر آنانی که همراهی نکرده یا خیانت کرده بودند مقنعه کرد . . .
  1396/6/28 12:45

  مردم «بارفروش»؛ مردمی اقتصادی

  عمدتا شهرهایی که در ایران توانستند جایگاه مهمی در عرصه تجاری پیدا کنند، توانستند با سرعت بیشتری رشد کنند و از روستا به شهر تبدیل شوند. بابل در شما ایران یکی از این شهرهاست. جالب اینکه نحو گسترش بابل نشانگر اهمیت رویکرد اقتصادی بابلی ها در ایران است. آنها در طول تاریخ توانستند به دلیل همین فرهنگ اقتصادی شان رشد کنند . . .
  1396/6/26 12:38

  روایت جهانگرد خارجی از بزرگ منشی ایرانیان در مواجهه با اقلیتهای دینی

  بر طبق اسناد تاریخی و گزارشات سفرنامه های جهانگردان خارجی، ایرانیان مردمی مهمان نواز بودند و حتی نسبت به اقلیتهای سیاسی و دینی نیز برخورد شایسته و مطلوبی داشتند. اورسل جهانگرد هم بر این باور است که ایرانیان در رابطه با اقلیتها، آزاد اندیش و بزرگ منش هستند . . .
  1396/6/23 08:21

  شرحی از سنت ریشه دار کتابخوانی در مکتب خانه های ایران

  موضوع کتاب و کتاب خوانی از دیرباز در زندگی روزمره ایرانیان جایگاه ویژه و مهمی داشت و کودکان ایرانی از همان ابتدای سنین رشد کتابهایی ماند قرآن و دیوان حافظ را در خانه خود می دیدند. آن دسته از کودکانی که به مکتب خانه می رفتند در کنار آموزش قرآن و سایر آموزشهای مکتب خانه، ملزم به تهیه کتابهایی برای خواندن و در برخی از موارد برای ازبر کردن بودند . . .
  1396/6/20 15:45

  شرح کوتاه و جالبی از زندگانی شاهانه «مهد علیا»

  مهد علیا مادر ناصرالدین شاه نامش جهان بود و پس از آنکه پسرش شاه شد او را مهد علیا نامیدند. به صورت زیبا نبود. او ادبیات فارسی و قواعد زبان عربی را نیک میدانست و خط درشت و ریز هر دو را خوش می نوشت. به مطالعه تاریخ و آثار شعرا رغبتی وافر داشت و کتابخانه خصوصی او را بیشتر این دو نوع کتاب تشکیل میداد...
  1396/6/18 01:31

  خانی که مدرسه می ساخت!؟

  تاریخ انقلاب مشروطه به نوعی با نام سردار اسعد بختیاری عجین شده است و در جریان تحولات انقلاب مشروطه، وی خدمات نظامی، سیاسی و فرهنگی شایانی را به انقلاب مشروطه انجام داد. در کنار فعالیتها و تلاشهای علمی و پژوهشی سردار اسعد بختیاری، یکی دیگر از دغدغه ها و دلمشغولیهای سردار اسعد، مسائل فرهنگی و آموزشی بود . . .
  1396/6/15 10:31

  فرهنگی مترقی ایرانیان در بزرگداشت جایگاه و مقام زن

  زن ایرانی در دوره باستان به یکی از بهترین جایگاههای شایسته خود دست می یابد که هنوز هم بسیاری از کشورهای امروز جهان و جنبشهای آزادیخواهانه و برابری جویانه زنان در آرمانها و آرزوهای خود درصدد دستیابی به آنها هستند. داشتن شخصیت حقوقی و مالی مستقل، حقوق و امتیازهای برابر با مردان . . .
  1396/6/13 09:23

  حقوق مکتبدارهای زمان قاجار چقدر بود؟

  معلمان مکتب خانه عموماً از اقشار فرودست جامعه بودند و زندگی بسیار ساده ای داشتند. و گاهی به سختی گذران می کردند. بااینحال در اغلب موارد از شاگردان شهریه نمی گرفتند و اگر می گرفتند در حدود پنج تا ده قران بری مکتبخانه های عمومی و ده قران برای مکتبخانه های اعیانی بود . . .
  1396/6/12 00:38

  اولین رساله پزشکان ایرانی در باب ترک اعتیاد و تریاک

  ایرانیان از قدیم الایام در علم پزشکی مهارت داشتند و قدمای بزرگی چون ابن سینا، تاثیرات شگرفی در خصوص پیشرفت از شاخه از دانش بشری داشتند. عمادالدین محمود بن مسعود شیرازی، از اطبا، و مولفین علم طب بود. وی از معاصـرین و درباریـان شـاه طهماسـب صفوی است. از تألیفات وی میتوان به کتاب ینبـوع (چشـمه) اشاره کرد . . .
  1396/6/8 11:39

  چرا اولیاء نسبت به تنبیه بدنی فرزندانشان در مکتب خانه ها رضایت داشتند؟

  تنبیه بدنی در مکتبخانه های قدیم از امور رایج آموزش بود. اگر در همه مکتبخانه ها هم تنبیه بدنی نبود، اما در بسیاری از آنها تنبیه از شیوه های رایج آموزش بود. گاهی برخی از معلمان نیز ابتکارت غریبی در تنبیه بکار می بردند و گویی به این وسیله تفریح می کردند . . .
  1396/6/7 01:04
447