سند

  حکایتی جالب از امیر کبیر

  فرمود مخارج بازماندگان ترا خود می رسانم و شما از همین جا باید حرکت کنید و بجائی نروید. سپس پنج اشرفی زر مسکوک برای مصارف راه به من داد و یک نفر را امر کرد که مرکوبی اجاره کرده و مرا سوار نموده بدون تأمل از شهر خارج نماید و چون بدارالخلافه رسیدم بدیوانخانه سلطنتی رفتم و مکتوب حاکم را به توسط یکی از ملازمان به امیرنظام رسانیدم.
  1393/3/30 21:25

  طنز/ تصویری جالب از مبارزه با طاعون به سبک فرانسوی

  نخستین بار این لباس ها در سال 1619 در فرانسه اختراع گردید و در دوران طاعون بزرگ لندن مورد استفاده وسیع قرار گرفت.از آنجا که مردم آن روزگار طاعون را مربوط به ارواح شیطانی می دانستند برای ترساندن آنها و نزدیک نشدنشان در هنگام شیوع این بیماری، این لباس های ترسناک را بر تن می کردند
  1393/3/30 19:20

  حکایتی از تاریخ

  پادشاهی با بیست دقیقه حکومت

  در ۱۰ ژوئیه ۱۸۳۰، شارل دهم پادشاه فرانسه که درگیری زیادی با مجلس و مطبوعات زمان خود داشت سرانجام فرمانی را درباره منحل کردن مجلس و محدودیت آزادی مطبوعات را اعلام نمود.هنگامی که شاه در ۲۵ ژوئیه همان سال فرمان خویش را اعلان کرد مطبوعات آزاد به نکوهش او پرداختند
  1393/3/30 18:47

  افعال بی قاعده

  اتابک گفت: خوب بود افعال بی قاعده را در خارج مدرسه می‌آموخت.
  1393/3/30 18:27

  لیست سویل

  مقصود از مصطفی فرزند او بود که بعدها به دوام الدوله معروف شد و به زبان فرانسه آشنایی داشت.
  1393/3/30 18:25

  خواستگاری نادر شاه از امپراتریس روسیه!

  " ما مملکت و خود را به هیچ وجه از تو دریغ نداریم؛ اما لازم مواصلت چنان است به مذهب حضرت عیسی ( ع ) که داماد وارد حجله ناز می گردد. هر گاه شما اراده اتحاد و یگانگی دارید باید چند یومی به عنوان ملاقات وارد این دیار گردید و با هم نمک خورده بعد الیوم نظر به خواهش شما معمول خواهم داشت.
  1393/3/30 18:19
578