تاریخ شفاهی

    تاریخ شفاهی

    تاسیس اولین کتاب خانه ها در تمدن اسلامی

    با استقرار نظام نوبنیاد اسلامی و تکامل درونی این اجتماع تدریجا نهادهای آموزشی به وجود آمد که نقش برجسته ای در پرورش و گسترش علوم و فنون داشت . نخستین مرکز مهمی که به همین منظور تاسیس گردید و بیشتر به فلسفه و علوم ریاضی و طبیعی می پرداخت بیت الحکمه نام داشت که در بغداد ساخته شد
    1393/1/30 17:23
880