قتل گریبایدوف و توسعه تئاتر در ایران؟!

قتل گریبایدوف و توسعه تئاتر در ایران؟!

بعد از ماجرای قتل گریبایدوف، روسیه تزاری در ایران، دولت روسیه سه شرط را به دولت ایران توصیه نمود: اول یکی از شاهزادگان ایرانی برای عذرخواهی به دربار روسیه اعزام شود. دوم یکی از مسببین اصلی در میان مردم اعدام شود.

حس ناخوشایند شاه نسبت به قوام السلطنه

حس ناخوشایند شاه نسبت به قوام السلطنه

شاهان پهلوی، شخصیت های مستبدی بودند و از این رو افراد مطیع و سرسپرده را در اطراف خود جمع می کردند و در مقابل کسانی را که نظرات خود را سریع و رک بیان می کردند از خود دور می کردند و در نهایت در شرایط اضطرار که از کسی جزء آنان کاری بر نمی آمد، از آن افراد بهره می گرفتند. مکالمه زیر میان شاه و هوشنگ ابوالحسن ابتهاج درباره قوام است. مردی که هر بدی که داشت، استبدادی شاه جوان را بر نمی تابید . . .

روایت «ابتهاج» از احساسات مردم ایران در طرفداری از آلمان ها

روایت «ابتهاج» از احساسات مردم ایران در طرفداری از آلمان ها

مردم ایران در طول تاریخ حکومت قاجار با دو دشمن خارجی روبرو بودند. این دو دوشمن از شمال و جنوب کشور را چپاول می کردند. آنها ایران را میان خود تقسیم کرده بودند. این مسئله سبب شد تا ایرانیان به شدت از این دو کشور و رجال سیاسی و یا تجاری انها در ایران بیزار باشند. اینگونه بود که به روایت هوشنگ ابتهاج . . .

سازوکارهای نظارت و کنترل ارتش توسط پهلوی دوم

سازوکارهای نظارت و کنترل ارتش توسط پهلوی دوم

به موازات گسترش نیروهای مسلح و افزایش قدرت آنها، شیوه های نظارت شاه بر ارتش نیز متنوع تر و شدیدتر شد. ایجاد واحدهای اطلاعاتی و ضداطلاعاتی در درون ارتش، تشکیل رکن دو در ستاد بزرگ ارتشتاران، تأسیس دفتر ویژه اطلاعات، تفکیک نیروهای سه گانه از یکدیگر و ارتباط مستقل آن ها با ستاد بزرگ ارتشتاران، اختلاف افکنی و ایجاد و رقابت های کاذب و اداری و تصفیه نظامیان قدیمی . . .

پاسخ عجیب رژیم پهلوی به نامه اساتید دانشگاه در خصوص قرارداد کنسرسیوم

پاسخ عجیب رژیم پهلوی به نامه اساتید دانشگاه در خصوص قرارداد کنسرسیوم

پذیرش کودتای 28 مرداد برای جامعه ایرانی امری سخت و دشوار بود و پذیرش قراردادی که تحت عنوان کنسرسیوم نفتی بسته شد از آن دشوارتر. این مسئله قطعا برای طبقات متوسط سنتی و مدرن که در حکومت دولت از وضعیت بهتری برخوردار بودند، سخت تر نیز بود. آنچنان که جامعه دانشگاهی حتی در سال 1333 همچنان به مخالفت های خود علیه حکومت ادامه می دادند . . .

قمه کشی در تهران قدیم

قمه کشی در تهران قدیم

امنیت پیش زمینه هرگونه پیشرفت و ترقی محسوب می شود. نبود ان عملا تنها باعث کشت و کشتار و هرج و مرج گشته و کشور را به سمت عقب می راند. قمه کشی در دوران قاجار در درون شهرها از مصائبی بود که باعث ایجاد نا امنی می شد. رسمی که امیرکبیر آن را برانداخت . . .

واکنش عجیب ناصرالدین شاه به شکست از «مچول خان» در بازی شطرنج

واکنش عجیب ناصرالدین شاه به شکست از «مچول خان» در بازی شطرنج

رفتار پادشاهان همواره همراه با خودرایی و استبداد بوده است. پادشاهان ایرانی نیز این خصیصه مستثناء نبوده اند. بسیاری از شاهان ایرانی در برخورد با حوادث بسیار معمولی واکنشهای دهشتناک و عجیبی از خود نشان می داده اند. در یکی از نمونه های تاریخی این ماجرا باید به خاطره ای از اعتمادالسلطنه اشاره کرد . . .

برنامه روزانه فرح پهلوی به روایت دفتر ملکه

برنامه روزانه فرح پهلوی به روایت دفتر ملکه

فرح پهلوی علی رغم نداشتن رابطه خوب با محمدرضا پهلوی، تمایل زیادی به دخالت درامور مملکتی داشت و همین امر هم موجبات ناخرسندی محمدرضا را فراهم کرده بود.در سند فوق می بینیم که بخشی از برنامه روزانه فرح پهلوی به مشارکت و مشورت در امور مملکتی با محمدرضا پهلوی اختصاص داده شده است.

عدم امنیت شغلی نخبگان عصر پهلوی و فرجام شوم برنامه های توسعه

عدم امنیت شغلی نخبگان عصر پهلوی و فرجام شوم برنامه های توسعه

در دوره محمدرضا شاه نیز به مانند دوره رضا شاه نخبگان از امنیت لازم برخوردار نبودند. موقعیت سیاسی نخبگان به اراده شاه وابسته بود و دارندگان مشاغل مهم دولتی از ثبات، آرامش و امنیت لازم بی بهره بودند. محمدرضا شاه برای تثبیت حاکمیت اقتدار طلبانه خود در طول ده سال 1940 تا 1950 دقیقاً 27 کابینه را عوض کرد و در فواصل بین سالهای 1941 تا 1952 حدو 400 جابه جایی در پستهای وزارتی صورت گرفت...

ژوئل فویه که بود؟

ژوئل فویه که بود؟

هرچه به انتهای حکومت پهلوی نزدیک می شویم، غربزدگی در این خاندان و البته کل حکومت پهلوی جلوه های بیشتری به خود می گیرد. از جمله آنکه خاندان سلطنت کسر شان خود می دانستند برای فرزندان خود معلمان و مربیان فارسی زبان و ایرانی بگیرند و به معلمان اروپایی روی می آوردند. معلمانی که تلاش می کردند تا خودسرانه در سراسر کاخ نفوذ کنند و بر همه مردان کاخ مسلط شوند . . .

در حال بارگزاري

پاسخ عجیب رژیم پهلوی به نامه اساتید دانشگاه در خصوص قرارداد کنسرسیوم

پاسخ عجیب رژیم پهلوی به نامه اساتید دانشگاه در خصوص قرارداد کنسرسیوم

پذیرش کودتای 28 مرداد برای جامعه ایرانی امری سخت و دشوار بود و پذیرش قراردادی که تحت عنوان کنسرسیوم نفتی بسته شد از آن دشوارتر. این مسئله قطعا برای طبقات متوسط سنتی و مدرن که در حکومت دولت از وضعیت بهتری برخوردار بودند، سخت تر نیز بود. آنچنان که جامعه دانشگاهی حتی در سال 1333 همچنان به مخالفت های خود علیه حکومت ادامه می دادند . . .

قتل گریبایدوف و توسعه تئاتر در ایران؟!

قتل گریبایدوف و توسعه تئاتر در ایران؟!

بعد از ماجرای قتل گریبایدوف، روسیه تزاری در ایران، دولت روسیه سه شرط را به دولت ایران توصیه نمود: اول یکی از شاهزادگان ایرانی برای عذرخواهی به دربار روسیه اعزام شود. دوم یکی از مسببین اصلی در میان مردم اعدام شود.

قمه کشی در تهران قدیم

قمه کشی در تهران قدیم

امنیت پیش زمینه هرگونه پیشرفت و ترقی محسوب می شود. نبود ان عملا تنها باعث کشت و کشتار و هرج و مرج گشته و کشور را به سمت عقب می راند. قمه کشی در دوران قاجار در درون شهرها از مصائبی بود که باعث ایجاد نا امنی می شد. رسمی که امیرکبیر آن را برانداخت . . .

روایت «ابتهاج» از احساسات مردم ایران در طرفداری از آلمان ها

روایت «ابتهاج» از احساسات مردم ایران در طرفداری از آلمان ها

مردم ایران در طول تاریخ حکومت قاجار با دو دشمن خارجی روبرو بودند. این دو دوشمن از شمال و جنوب کشور را چپاول می کردند. آنها ایران را میان خود تقسیم کرده بودند. این مسئله سبب شد تا ایرانیان به شدت از این دو کشور و رجال سیاسی و یا تجاری انها در ایران بیزار باشند. اینگونه بود که به روایت هوشنگ ابتهاج . . .

حس ناخوشایند شاه نسبت به قوام السلطنه

حس ناخوشایند شاه نسبت به قوام السلطنه

شاهان پهلوی، شخصیت های مستبدی بودند و از این رو افراد مطیع و سرسپرده را در اطراف خود جمع می کردند و در مقابل کسانی را که نظرات خود را سریع و رک بیان می کردند از خود دور می کردند و در نهایت در شرایط اضطرار که از کسی جزء آنان کاری بر نمی آمد، از آن افراد بهره می گرفتند. مکالمه زیر میان شاه و هوشنگ ابوالحسن ابتهاج درباره قوام است. مردی که هر بدی که داشت، استبدادی شاه جوان را بر نمی تابید . . .

سازوکارهای نظارت و کنترل ارتش توسط پهلوی دوم

سازوکارهای نظارت و کنترل ارتش توسط پهلوی دوم

به موازات گسترش نیروهای مسلح و افزایش قدرت آنها، شیوه های نظارت شاه بر ارتش نیز متنوع تر و شدیدتر شد. ایجاد واحدهای اطلاعاتی و ضداطلاعاتی در درون ارتش، تشکیل رکن دو در ستاد بزرگ ارتشتاران، تأسیس دفتر ویژه اطلاعات، تفکیک نیروهای سه گانه از یکدیگر و ارتباط مستقل آن ها با ستاد بزرگ ارتشتاران، اختلاف افکنی و ایجاد و رقابت های کاذب و اداری و تصفیه نظامیان قدیمی . . .

 • عکس دیده نشده از تحصیل شهناز پهلوی در خارج از کشور

  عکس دیده نشده از تحصیل شهناز پهلوی در خارج از کشور

  شَهناز پَهلَوی (زاده ۵ آبان ۱۳۱۹) اولین فرزند محمدرضا پهلوی و تنها فرزند فوزیه از محمدرضا پهلوی است.وی، نوه دختری ملک فواد اول پادشاه پیشین مصر و رضاشاه است. تولد شهناز پهلوی با خشم و ناراحتی خاندان پهلوی توأم شد. چرا که این خانواده برای به دنیا آمدن فرزند پسری که جانشین و ولیعهد محمدرضا پهلوی باشد نقشه‌ها کشیده بودند.

 • عکس تاریخی/ رضا خان در مراسم افتتاح «بی سیم پهلوی»

  عکس تاریخی/ رضا خان در مراسم افتتاح «بی سیم پهلوی»

  با اینکه راه‌اندازی بیسیم در نهایت مقدمه‌ای برای تاسیس رادیو شد اما در ابتدا برای وزارت جنگ، رادیو یک دستگاه بیسیم و با هدف مخابره پیام بود و بیشتر به آن نگاهی نظامی‌داشت . . .

 • عکس تاریخی/ شیلان و لاتس دو تن از مستشاران خارجی فعال در ایران در دوره قاجاریه

  عکس تاریخی/ شیلان و لاتس دو تن از مستشاران خارجی فعال در ایران در دوره قاجاریه

  تردیدی نیست که عمده کشورهای اعزام‌کننده‌ی مستشار به دیگر کشورها، اهداف خاص استعماری و منافع ویژه‌ی اقتصادی و سیاسی خود را دنبال می‌‌نمایند. فلذا اولویت اول آنها، تأمین منافع و مصالحی است که عظمت کشورشان را تضمین می‌‌نماید. در حقیقت، هرگونه کمک مستشاران به کشورهای اعزام‌شونده نیز جزئی از این برنامه‌ی استعماری تلقی می‌‌گردد.

 • عبور رضا شاه پهلوی از برابر صف مقامات

  عبور رضا شاه پهلوی از برابر صف مقامات

  عبور رضا شاه پهلوی از برابر صف مقامات محلی و نمایندگان استان فارس در مجلس شورای ملی در شیراز

 • ردپای جواد بوشهری در معافیت گمرکی پروژه های «نور» و «صدای تخت‏ جمشید»

  ردپای جواد بوشهری در معافیت گمرکی پروژه های «نور» و «صدای تخت‏ جمشید»

 • برنامه روزانه فرح پهلوی به روایت دفتر ملکه

  برنامه روزانه فرح پهلوی به روایت دفتر ملکه

 • برنامه های سفر فرح پهلوی در مراسم جشن هنر شیراز

  برنامه های سفر فرح پهلوی در مراسم جشن هنر شیراز

 • سند تاریخی/ برنامه پذیرایی از مهمانان محمدرضا شاه و شورای مرکزی جشن 2500 ساله

  سند تاریخی/ برنامه پذیرایی از مهمانان محمدرضا شاه و شورای مرکزی جشن 2500 ساله