نقشه ازدواجی که انگلیسی ها طرح کردند!

نقشه ازدواجی که انگلیسی ها طرح کردند!

در سال ۱۳۱۷ مسئله ازدواج محمدرضا با فوزیه خواهر ملک فاروق، شاه مصر، مطرح شد. این ازدواج نقشه انگلیسی‌ها برای نزدیک کردن دو رژیم ایران و مصر بود...

وقتی شاه برادرش را به فحش می گیرد

وقتی شاه برادرش را به فحش می گیرد

باری سر شام رفتم. شاپور غلامرضا حضور داشتند. موی سرشان را کوتاه نکرده بودند. من ترسیدم که شاه به من ایراد فرمایند. خوشبختانه فراموش کرده بودند که به من امر فرمودند موی سر شاپور را بزنم. خود شاپور را به باد فحش گرفتند...

وزن کم سکه ها در دوره فتحعلی شاه

وزن کم سکه ها در دوره فتحعلی شاه

وزن پول رایج شاخص مهمی برای فهم اقتصاد یک کشور است. اینکه دولت تا چه حد توانسته است کشور را از منظر اقتصادی حفظ کند و مردم از منظر فقیر و غنی بودن در چه سطحی هستند

مسئله ارز در ابتدای دوره قاجار

مسئله ارز در ابتدای دوره قاجار

در واپسین سال های حکومت زندیان بر ایران و نخستین سال های آغاز حکومت قاجاران، ارزهای خارجی موجود در بازار ایران محدود بود.

از موسیقی رزمی تا موسیقی بزمی

از موسیقی رزمی تا موسیقی بزمی

از موسیقی ایران در دوران قبل از مادها اطلاع دقیقی در دست‌ نداریم‌ و همین‌ قدر می‌دانیم که وجوه کاربردی موسیقی، همانطور کـه در سـایر مـلل و اقوام باستان وجود داشته در آنها هم حـضور داشـته اسـت.اطـلاعات اولیـهء‌ مـا‌ از موسیقی دورهء هخامنشی است‌.

در حال بارگزاري

نقشه ازدواجی که انگلیسی ها طرح کردند!

نقشه ازدواجی که انگلیسی ها طرح کردند!

در سال ۱۳۱۷ مسئله ازدواج محمدرضا با فوزیه خواهر ملک فاروق، شاه مصر، مطرح شد. این ازدواج نقشه انگلیسی‌ها برای نزدیک ...

از موسیقی رزمی تا موسیقی بزمی

از موسیقی رزمی تا موسیقی بزمی

از موسیقی ایران در دوران قبل از مادها اطلاع دقیقی در دست‌ نداریم‌ و همین‌ قدر می‌دانیم که وجوه کاربردی موسیقی، ...

مسئله ارز در ابتدای دوره قاجار

مسئله ارز در ابتدای دوره قاجار

در واپسین سال های حکومت زندیان بر ایران و نخستین سال های آغاز حکومت قاجاران، ارزهای خارجی موجود در بازار ایران ...

وقتی شاه برادرش را به فحش می گیرد

وقتی شاه برادرش را به فحش می گیرد

باری سر شام رفتم. شاپور غلامرضا حضور داشتند. موی سرشان را کوتاه نکرده بودند. من ترسیدم که شاه به من ایراد ...

وزن کم سکه ها در دوره فتحعلی شاه

وزن کم سکه ها در دوره فتحعلی شاه

وزن پول رایج شاخص مهمی برای فهم اقتصاد یک کشور است. اینکه دولت تا چه حد توانسته است کشور را از ...

استراتژی هری ترومن و نفوذ نرم افزاری در لایه های جامعه ایران

استراتژی هری ترومن و نفوذ نرم افزاری در لایه های جامعه ایران

ورود رسمی و غیر رسمی ایالات متحده امریکا به تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، برای اولین بار از طریق مجاری و ...

 • نمونه ای از هزینه های بی حساب و کتاب دربار پهلوی!

  نمونه ای از هزینه های بی حساب و کتاب دربار پهلوی!

 • درخواست نیروی نظامی برای اجرای قانون کشف حجاب

  درخواست نیروی نظامی برای اجرای قانون کشف حجاب

 • عملکرد و فعالیتهای سیاسی مظفر بقایی و حزب زحمتکشان به روایت اسناد

  عملکرد و فعالیتهای سیاسی مظفر بقایی و حزب زحمتکشان به روایت اسناد

 • فهرست جواهرات مورد استفاده خاندان پهلوی

  فهرست جواهرات مورد استفاده خاندان پهلوی