بازخوانی علت نامگذاری حکومت فرانسه  به جمهوری پنجم

بازخوانی علت نامگذاری حکومت فرانسه به جمهوری پنجم

به دنبال انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ ، رژیم سلطنتی سرنگون و رژیم جمهوری برقرار گردید .این جمهوری که بعد ها به جمهوری اول فرانسه معروف گردید ، تا سال ۱۸۰۴ به طول انجامید .

در قرون معاصر همیشه نام فرانسه برای این کشور متداول بوده است لیکن بر اثر تحول در رژیم سیاسی ، تغییراتی در نام آن وارد شده است . به دنبال انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ ، رژیم سلطنتی سرنگون و رژیم جمهوری برقرار گردید .این جمهوری که بعد ها به جمهوری اول فرانسه معروف گردید ، تا سال ۱۸۰۴ به طول انجامید . سپس با روی کار آمدن ناپلئون بناپارت ، امپراتوری فرانسه تاسیس گردید که از سال ۱۸۰۴ تا ۱۸۱۴ مستقر بود . از سال ۱۸۱۵ به خاطر بازگشت سلطنت به فرانسه بار دیگر این کشور به پادشاهی فرانسه موسوم شد .امابا انقلاب سال ۱۸۴۸ مجددا رژیم فرانسه تبدیل به جمهوری و این جمهوری ، جمهوری دوم فرانسه نامیده شد و تا سال ۱۸۵۲ دوام آورد . با به قدرت رسیدن لویی ناپلئون برادر زاده ناپلئون بناپارت در فرانسه از سال ۱۸۵۲ تا ۱۸۷۱ رژیم فرانسه امپراتوری اعلام شد که به امپراتوری دوم فرانسه معروف است .چون بخش اعظم این امپراتوری شامل مستعمرات فرانسه بود برای تشخیص فرانسه از مستعمرات آن در دوران امپراتوری ، به آن فرانسه مادر (France métropolitaine) نیز می گفتند .با سرنگونی امپراتوری فرانسه در سال ۱۸۷۱ به وسیله آلمان ، بار دیگر رژیم فرانسه تبدیل به جمهوری شد که این جمهوری تا سال ۱۹۴۰ و اشغال فرانسه دوام یافت و به جمهوری سوم فرانسه معروف شد .در آغاز جنگ جهانی دوم ، فرانسه مغلوب آلمان شد . در نتیجه از سال ۱۹۴۰ این کشور به دو بخش تقسیم شد . قسمت شمالی را آلمان ها مستقیما اداره می کردند که به فرانسه اشغالی موسوم گردید و بخش جنوبی را دولت فرانسوی مطیع آلمان اداره می کرد و چون مرکز آن شهر ویشی بود به فرانسه ویشی معروف گردید . در این زمان فرانسویان مخالف و مبارز در انگلستان ، دولتی در تبعید را به رهبری ژنرال دوگل به وجود آوردند و کشور خود را به نام فرانسه آزاد و حکومت خویش را دولت آزاد فرانسه خواندند . تا پایان جنگ جهانی دوم ، آلمان سراسر خاک فرانسه را اشغال نمود لیکن پس از شکست آلمان و آزادی فرانسه نام این کشور مجددا جمهوری فرانسه شد و چون از سال ۱۹۴۶ جمهوری جدیدی تاسیس شد از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۸ به جمهوری چهارم فرانسه و از آن سال تا کنون به جمهوری پنجم فرانسه معروف می باشد .جمهوری چهارم رژیمی بود که میان سالهای ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۸ بر کشور فرانسه فرمان می‌راند.این نظام بازسازی جمهوری سوم فرانسه بود که تا پیش از جنگ دوم جهانی بر این کشور فرمانروا بود.جمهوری پنجم فرانسه نام دولت کنونی فرانسه است که از ۵ اکتبر ۱۹۵۸ پدید آمده است. این جمهوری توسط شارل دوگل بر ویرانه‌های جمهوری چهارم فرانسه ساخته شد.با کنار گذاشتن نظام پارلمانی ناکارآمد جمهوری چهارم نوعی نظام ریاستی زاده شد که در آن رئیس کشور دیگر مقامی تشریفاتی نیست و رئیس‌جمهور و نخست‌وزیرهر دو در اداره عملی کشور نقش دارند.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •