شکست آلمان ها از متفقین + عکس

شکست آلمان ها از متفقین + عکس

ر جریان جنگ جهانی دوم، هنگامی که نیروهای ایتالیایى در مستعمرات خود در شمال افریقا به سپاهیان انگلیسی مستقر در کشور لیبی یورش بردند، هیتلر به کمک ایتالیا آمد و با تجهیز سپاهی مکانیزه، چنان عرصه را بر انگلیسیها تنگ کرد که آنان مجبور شدند تا اعماق مصر عقبنشینی کنند.با این حال چون انگلیس در خاورمیانه منافع و منابع بیشماری داشت دست به مقاومت گستردهای زد و با ارتش آلمان و ایتالیا به شدت به مقابله پرداخت.

در جریان جنگ جهانی دوم، هنگامی که نیروهای ایتالیایى در مستعمرات خود در شمال افریقا به سپاهیان انگلیسی مستقر در کشور لیبی یورش بردند، هیتلر به کمک ایتالیا آمد و با تجهیز سپاهی مکانیزه، چنان عرصه را بر انگلیسیها تنگ کرد که آنان مجبور شدند تا اعماق مصر عقبنشینی کنند.با این حال چون انگلیس در خاورمیانه منافع و منابع بیشماری داشت دست به مقاومت گستردهای زد و با ارتش آلمان و ایتالیا به شدت به مقابله پرداخت. در نهایت جنگ سرنوشت ساز العلمین بین نیروهای آلمان و انگلستان در 23 اکتبر 1942م به وقوع پیوست.در این میان، شکست آلمانیها در شوروی و تضعیف روحیه ارتش آلمان، همچنین توجه بیشتر هیتلر به جنگهای داخل اروپا، وی را از تمرکز بر نواحی شمال افریقا و حفظ این منطقه بازداشت تا اینکه در این نبرد، انگلیسیها توانستند با ضد حمله وسیعی که تدارک دیده بودند، نیروهای آلمانی و ایتالیایى را از این منطقه بیرون رانده و معادلات نظامی رابه نفع خود به پیش ببرند.این جنگ در نهایت در دوازدهم نوامبر 1942م به پایان رسید. شکست العلمین، برای آلمان بسیار گران تمام شد چرا که پس از مدتی رژیم فاشیستی ایتالیا به رهبری موسولینی بر اثر نارضایتی داخلی فروپاشید و آلمانْ، متحد اصلی خود در جنگ را از دست داد تا اینکه در سراشیبی سقوط و شکست قرار گرفت.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •