رضاخان چگونه از خزانه داری بودجه می گرفت؟
برشهایی از کتاب «عل سقوط رضاشاه»

رضاخان چگونه از خزانه داری بودجه می گرفت؟

رضاخان قزاق سواد کوهی چه در آن زمان که سرباز ساده ای بیش نبود و چه در آن هنگام که رضاخان میر پنج و سپس سردار سپه و سرانجام رضاشاه پهلوی عنوان گرفت تنها به یک قانون باور داشت و تنها یک قانون را می شناخت و فقط یک عنصر را کاربر و عقده گشا و مفتاح رمزو راز می دانست که نامش قدرت بود..

جوان و تاریخ- برش کتاب

رضاخان قزاق سواد کوهی چه در آن زمان که سرباز ساده ای بیش نبود و چه در آن هنگام که رضاخان میر پنج و سپس سردار سپه و سرانجام رضاشاه پهلوی عنوان گرفت تنها به یک قانون باور داشت و نها یک قانون را می شناخت و فقط یک عنصر را کاربر و عقده گشا و مفتاح رمزو راز می دانست که نامش قدرت بود. رضاخان در ماجرای مقابله با شیخ خزعل، قصد مسافرت به خوزستان داشت و لذا برای انجام امور به پول نیاز داشت و لیکن خزانه دار وقت که از یاران میلسپو و از مستشاران امریکایی بود  پرداخت چنین پولی را آنهم بدون رعایت تشریفات قانونی و مالی جایز نمی دانست.

 

در ص 149 کتاب آمده است:

یک روز به مجلس خبر می رسد که سردار سپه بی مقدمه مهیای مسافرت به طرف جنوب شده است و از خزانه داری دولت مطالبه پولی به عنوان مساعده شهریه ماه بعد نمود و مامورین خزانه داری نپذیرفتند . رضاخان هم چند نفر نظامی فرستاد و خزانه داری را مجبور کردند پولی  که از او خواسته شده است را بپردازد. قزاقها پولها را گرفته  و به طرف مقصد خود رهسپار شدند و میلسپو رئیس مستخدمین امریکایی به واسطه این توهینی که از طرف رضاخان رویداده است قهر کرده واستتعفاء خود را به وزیر مالیه فرستاد.

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •