وقتی که ناصرالدین شاه تصویر زنان فرنگی را نقاشی می کند!

وقتی که ناصرالدین شاه تصویر زنان فرنگی را نقاشی می کند!

ناصرالدین شاه را باید هنرمندترین شاه دوران قاجار به شمار آورد. وی علاوه بر آنکه ید طولایی در هنر عکاسی داشت و گاه و بیگاه از زنان دربار و حرمسرای قاجاری عکاسی می کرد در سرودن شعر و کشیدن نقاشی نیز از تبحر خاصی برخوردار بود.

جوان و تاریخ- کافه هنر

ناصرالدین شاه را باید هنرمندترین شاه دوران قاجار به شمار آورد. وی علاوه بر آنکه ید طولایی در هنر عکاسی داشت و گاه و بیگاه از زنان دربار و حرمسرای قاجاری عکاسی می کرد در سرودن شعر و کشیدن نقاشی نیز از تبحر خاصی برخوردار بود. در ادامه چند نقاشی شاه قاجار از زنان فرنگی و غربی که نشان از وجود تصورات وی در رابطه با فرنگ و غرب دارد آمده است:

وقتی که ناصرالدین شاه تصویر زنان فرنگی را نقاشی می کند!

بنا بر مستندات موجود این نقاشی در سال 1263 شمسی کشیده شده است

وقتی که ناصرالدین شاه تصویر زنان فرنگی را نقاشی می کند!

 

وقتی که ناصرالدین شاه تصویر زنان فرنگی را نقاشی می کند!

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •