چاکری تنها هنر پیشرفت

چاکری تنها هنر پیشرفت

در سی ام تیر 1341 فرمان نخست وزیری اسدالله اعلم به وسیله شاه صادر شد . اما تنها تخصص و دانش او چاکری شاه بود . مسعود بهنود در این باره می نویسد : تنها هنر او فرزندی امیر شوکت الملک علم ، خان قائنات بود که در رابطه نزدیک به انگلیسیان سالها حکومت مرزهای شمال شرقی کشور را داشت.

در سی ام تیر 1341 فرمان نخست وزیری اسدالله اعلم به وسیله شاه صادر شد . اما تنها تخصص و دانش او چاکری شاه بود . مسعود بهنود در این باره می نویسد : تنها هنر او فرزندی امیر شوکت الملک علم ، خان قائنات بود که در رابطه نزدیک به انگلیسیان سالها حکومت مرزهای شمال شرقی کشور را داشت. او از جمله خانهای معدودی بود که رضاشاه نه اینکه لزومی به کشتن یا تبعید او ندید بلکه در جای خود مستقرش داشت و در سالهای آخر به وزارت پست و تلگراف منصوبش کرد . اسدالله علم فرزند او با داشتن همه امکانات استعدادی در تحصیل از خود بروز نداد . با استفاده از پدرش دیپلم مدرسه کشاورزی کرج را به او دادند . اما این خان زاده بسرعت در دربار پیشرفت کرد . وفادارترین نوکر شاه بود . پیش از آن که سی ساله شود ، در کابینه منصور سمت وزارت پیدا کرد . تنها تخصص او نوکری در دربار بود . وی در اولین جلسه کابینه به صراحت به وزیران انتخابی شاه گفت : ما آمده ایم تا سپر بلای اعلی حضرت شویم ، خودمان را در راه باقی ماندن سلطنت قربانی کنیم 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •