فیلترینگ در انتخابات پهلوی/سند

فیلترینگ در انتخابات پهلوی/سند

صورت اسامی کاندیداهای نالایق و فاقد صلاحیت لازم معرفی شده از سوی احزاب مختلف برای مجلس شورای ملی

جوان و تاریخ- سند

فیلترینگ در انتخابات پهلوی/سند

صورت اسامی کاندیداهای نالایق و فاقد صلاحیت لازم معرفی شده از سوی احزاب مختلف برای مجلس شورای ملی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •