اصلاح قانون انتخابات مجلس چهارم شورای ملی

اصلاح قانون انتخابات مجلس چهارم شورای ملی

نامه ابراهیم زنجانی رئیس کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات مجلس چهارم به حسین پیرنیا رئیس مجلس شورای ملی مبنی بر ارائه اطلاعاتی راجع به اصلاح قانون انتخابات با توجه به تجربه کاری خود و درخواست طبع و توزیع آن منجمله : تام الاختیار بودن مردم در انتخابات بدون دخالت حکومت نظمیه ، ابطال انتخاب نماینده در صورت استفاده ار ابراز تهدید و تطمیع

جوان و تاریخ- سند

اصلاح قانون انتخابات مجلس چهارم شورای ملی

نامه ابراهیم زنجانی رئیس کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات مجلس چهارم به حسین پیرنیا رئیس مجلس شورای ملی مبنی بر ارائه اطلاعاتی راجع به اصلاح قانون انتخابات با توجه به تجربه کاری خود و درخواست طبع و توزیع آن منجمله : تام الاختیار بودن مردم در انتخابات بدون دخالت حکومت نظمیه ، ابطال انتخاب نماینده در صورت استفاده ار ابراز تهدید و تطمیع

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •