نصب اجباری عکس پهلوی در سفارتخانه های ایران

نصب اجباری عکس پهلوی در سفارتخانه های ایران

مکاتبات تشریفات کل شاهنشاهی، وزارت امورخارجه و وزارت دربار در مورد ارسال عکسهای محمدرضا پهلوی به اشخاص مختلف ازجمله سازمانهای دولتی و سفارتخانه های ایران

جوان و تاریخ- سند

نصب اجباری عکس پهلوی در سفارتخانه های ایران

 

مکاتبات تشریفات کل شاهنشاهی، وزارت امورخارجه و وزارت دربار در مورد ارسال عکسهای محمدرضا پهلوی به اشخاص مختلف ازجمله سازمانهای دولتی و سفارتخانه های ایران


مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •