وزیر متولی اصلاحات ارضی و حمل تریاک

وزیر متولی اصلاحات ارضی و حمل تریاک

سند زیر نشان دهنده نقش دکتر ولیان وزیر اصلاحات ارضی شاه در انتقال تریاک از کرمان به تهران است.

انقلاب سفید

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •