دیدارهای دیپلماتیک با اسراییل مانعی ندارد!

دیدارهای دیپلماتیک با اسراییل مانعی ندارد!

مایندگی ما در آنجا فعلاً تعطیل است. بنابراین دید و بازدید با نمایندگان اسرائیل مانعی ندارد...

شناسایی اسراییل

 شماره 4556
مورخ 4 / 12 / 1332
سفارت شاهنشاهی ـ برن
در پاسخ نامه مورخ 16 / 11 / 32 شماره 1241 راجع به سئوال آن سفارت از این که آیا نمایندگان سیاسی ایران می‌توانند با مأموران سیاسی دولت اسرائیل دید و بازدید رسمی نمایند؟ اشعار می‌دارد که دولت شاهنشاهی با اسرائیل قطع رابطه نکرده و بلکه نمایندگی ما در آنجا فعلاً تعطیل است. بنابراین دید و بازدید با نمایندگان اسرائیل مانعی ندارد.
وزیر امور خارجه
رونوشت به کلیه نمایندگیهای ایران در خارجه ارسال می‌گردد.
از طرف وزیر امور خارجه

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •