درآمد مالیاتی پهلوی دوم از واردات مشروبات الکلی

درآمد مالیاتی پهلوی دوم از واردات مشروبات الکلی

ازآنجایی که حکومت پهلوی دوم به اصول و محکمات دینی پایبندی نداشت؛ یکی از دلایل اصلی قیام ملت ایران علیه این حکومت، اتخاذ سیاستهای ضد دینی اش بود.

کافه تاریخ- سند

ازآنجایی که حکومت پهلوی دوم به اصول و محکمات دینی پایبندی نداشت؛ یکی از دلایل اصلی قیام ملت ایران علیه این حکومت، اتخاذ سیاستهای ضد دینی اش بود. در این سند پیشنهاد اخذ مالیات از واردکنندگان مشروبات الکلی مذکور در سند ، و ذکر موارد مشمول آن از جمله کمپانی نفت ایران و انگلیس و نظامیان و دیپلماتها؛ مشاهده میشود. به دلیل واردات بی رویه مشروبات الکلی، حکومت پهلوی  تلاش زیادی جهت اخذ مالیات از این واردات غیر دینی می نمود.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •