چرا فرح پیش عَلَم «چوقولی» خواهران شاه را می کرد؟

چرا فرح پیش عَلَم «چوقولی» خواهران شاه را می کرد؟

ائتلاف ها و روابط میان نیروهایی که با دربار در رفت و آمد بودند بسیار دارای اهمیت بود. در این میان اینکه اسدالله علم در کدام طرف بازی قرار بگیرد برای موافقان و مخالفان او از اهمیت بسزایی برخوردار بود...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

مسائل خانوادگی  در زندگی سیاسی خاندان پهلوی اثر بسیاری داشت. به نوعی که می توانست باعث سقوط کسی و یا بر عکس اوج گیری دیگری شود. از این رو ائتلاف ها و روابط میان نیروهایی که با دربار در رفت و آمد بودند بسیار دارای اهمیت بود. در این میان اینکه اسدالله علم در کدام طرف بازی قرار بگیرد برای موافقان و مخالفان او از اهمیت بسزایی برخوردار بود. از همین روست که فرح تلاش می کرد تا او را به سمت خود بکشد:

«در پروازمان به تهران، شهبانو خواست مرا تنها ببیند و مدت یک ساعت با هم حرف زدیم. از رفتار خواهرهای شاه و فعالیتهای خانواده ی او که به نظرش نسبت به ولیعهد تعصب آمیز است، گله داشت. منتهی شخصا جرات نمی کند مسئله را با شاه مطرح کند و از من خواست در این مورد به او تذکر بدهم. بیشتر چیزهایی که می گوید حقیقت دارد ولی فراموش می کند که یکی از اقوام خود او با استفاده از نام خانوادگی آنها دست به چه دلال بازیهایی زده است. سعی کردم با ظرافت به این مطلب اشاره کنم و یادآوری کردم طرفداری از قوم و خویشها ، هر نوعش بد است و باید از آن اجتناب کرد.»1

1-امیراسدالله علم، گفتگوی من با شاه، تهران، طرح نو، 1371، ص 235

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •