همه دشمنان شاه خارجی اند!

همه دشمنان شاه خارجی اند!

حکومت پهلوی بر این باور بود که در میان مردم از مشروعیت زیادی برخوردار است. انگار نه انگار که از مشروعیت نداشته حکومت پهلوی، پس از کودتای 28 مرداد و سرکوب های پس از آن چیزی باقی نمانده بود. این توهم مشروعیت بود که باعث می شد تا حکومت تصور کند همه مخالفینش از دشمنان خارجی ­اش ماموریت مبارزه با حکومت را گرفته ­اند. از این رو بود که حاضر نبود بپذیرد، نیروهای مخالف خود به تئوری پردازی و سازماندهی حزبی پرداخته­ اند:

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

حکومت پهلوی بر این باور بود که در میان مردم از مشروعیت زیادی برخوردار است. انگار نه انگار که از مشروعیت نداشته حکومت پهلوی، پس از کودتای 28 مرداد و سرکوب های پس از آن چیزی باقی نمانده بود. این توهم مشروعیت بود که باعث می شد تا حکومت تصور کند همه مخالفینش از دشمنان خارجی­اش ماموریت مبارزه با حکومت را گرفته­اند. از این رو بود که حاضر نبود بپزید، نیروهای مخالف خود به تئوری پردازی و سازماندهی حزبی پرداخته­اند:

«محور اصلی بازجویی آن ها کشف ارتباط من با کشورهای خارجی، احزاب و شخصیت های داخلی و کمکهای مالی به حزب و از این قبیل مسائل بود. هر چه می­گفتم که ما با هیچ جا ارتباط نداریم و از کسی الهام نمی گرفتیم و از کسی هم پولی دریافت نمی کردیم، باورشان نمی شد. آخرین نوار تحلیل های سیاسی که درآن من درباره ی کودتا در یکی از کشورهای آمریکایی لاتین صحبت کرده بودم به دست شان افتاده بود. سر لشکر مبصر نوار را به دقت گوش کرده بود و مکررا می پرسید: تو این اطلاعات را از کجا آورده ای؟ من هم هر چه جواب می دادم: از روزنامه ها و رادیوی خودتان باورش نمی شد. ظاهرا آن ها هیچ موقع روزنامه نمی خواندند و به اخبار و تفسیر های سیاسی رادیو هم گوش نمی دادند. بازجویی این دو نفر چند روز طول کشید، نمی توانستند باور کنند که همه آن آموزش ها، تفسیر های سیاسی و مطالب دیگر که در نشریات حزب وجود داشت کار خود من بوده است....»

 

منبع: سیدکاظم موسوی بجنوردی، مسی به رنگ شفق، به کوشش: علی اکبر رنجبر کرمانی، تهران، نشر نی، 1381، ص 82-83

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •