مصرف ارزی دربار از ساواک و ارتش هم بیشتر بود!

مصرف ارزی دربار از ساواک و ارتش هم بیشتر بود!

در این سند لیست سازمانها و نهادهایی که مصرف ارزی دارند آورده شده است. این لیست شامل صورت فروش ارز در سالهای 1337 و 1338 به سازمانها منجمله ساواک ، مسافرین ، دانشجویان ، سفارتخانه ها و غیره بوده است. جالب اینکه نیاز و مصرف ارزی دربار پهلوی از دو نهاد مهم کشور یعنی ارتش و ساواک هم بیشتر بوده است.

کافه تاریخ- سند

 

مصرف ارزی

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •