پیشنهاد عجیب جمع‌آوری کتابی که آکسفورد چاپ کرده بود

پیشنهاد عجیب جمع‌آوری کتابی که آکسفورد چاپ کرده بود

حکومت پهلوی در چگونگی تحلیل پژوهشگران درباره اصلاحات ارضی بسیار حساس بود. به عبارتی همه می بایست در بحث از اصلاحات ارضی به تعریف و تمجید از عملکرد حکومت پهلوی می پرداختند. بنابراین در این زمینه محققان داخلی از هیچ گونه آزادی عملی برخوردار نبودند. در این میان اما دست پژوهشگران خارجی بیشتر باز بود . . .

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

حکومت پهلوی در چگونگی تحلیل پژوهشگران درباره اصلاحات ارضی بسیار حساس بود. به عبارتی همه می بایست در بحث از اصلاحات ارضی به تعریف و تمجید از عملکرد حکومت پهلوی می پرداختند. بنابراین در این زمینه محققان داخلی از هیچ گونه آزادی عملی برخوردار نبودند. در این میان اما دست پژوهشگران خارجی بیشتر باز بود و به دلیل حمایت دولتهای غربی از محققانشان، حکومت اگر می خواست با پژوهش آنان برخورد کند می بایست چاره ای غیر از ارعاب و سرکوب و تهدید را جستجو می کرد. در زیر به نمونه ای در این زمینه اشاره می شود:

«خانم لمبتون کتابی در مورد اصلاحات ارضی در ایران نوشته است. او زمان درازی است که با ایران آشناست و قبلا هم کتابی در باره مالک و زارع نوشته بود. اما در کتاب اخیرش از ارسنجانی و علی امینی تعریف می کند. وزیر تعاون و امور روستا ها از من خواست به شاه بگویم اگر اجازه بفرمایند او می تواند تمام نسخ کتاب را از ناشر بخرد و خانم لمبتون را وادار کند که در این مورد تجدید نظر و این بخش از کتاب را حذف کند. شاه با عصبانیت گفت، عجب مزخرفاتی. این پاسخ که حاکی از ذکاوت شاه است باعث خوشحالی من شد، پیشنهاد وزیر مطلقا چرند است و فقط به قصد چاپلوسی بیان شده بود، محال است آدمی مثل او بتواند متنی را که انتشارات دانشگاه آکسفورد چاپ کرده تغییر بدهد.»

 

منبع: امیراسدالله علم، گفتگوی من با شاه، تهران، طرح نو، 1371، ص 166 – 167

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •