عاقبت تلخ خوش خدمتی حزب توده به روسیه

عاقبت تلخ خوش خدمتی حزب توده به روسیه

حزب توده اگرچه حزبی بسیار سازماندهی شده و قدرتمند محسوب می شد؛ اما هرگز در راستای خدمت به ایران و ایرانی گامی برنداشت و همیشه به عنوان ابزار بیگانگان اقدام کرد. جالب اینکه با آن همه خودش خدمتی به راحتی روس ها آنها را در آذربایجان کنار گذاشتند و خادمین دیگری را برگزیدند . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

حزب توده اگرچه حزبی بسیار سازماندهی شده و قدرتمند محسوب می شد؛ اما هرگز در راستای خدمت به ایران و ایرانی گامی برنداشت و همیشه به عنوان ابزار بیگانگان اقدام کرد. جالب اینکه با آن همه خودش خدمتی به راحتی روس ها آنها را در آذربایجان کنار گذاشتند و خادمین دیگری را برگزیدند:

«در حالی که رادیو مسکو از حزب توده به عنوان امید اصلی آینده ی ایران سخن می راند نیروهای شوروی در آذربایجان زمینه را برای انحلال شعبه ی ایالتی حزب مزبور و جایگزینی فرقه ی دموکرات به جای آن هموار می کردند. حزب توده نشان داده بود که از توانایی لازم جهت پیشبرد اهداف شوروی در کوتاه مدت برخوردار نیست. البته حزب توده به حال خود رها نشد. بلکه صرفا در مقام تبعیت از نبرد جدیدی قرار گرفت که شورویها برای آذربایجان به راه انداختند تعیین نقش دقیق و مشخصی که اتحاد شوروی در تاسیس فرقه ی دموکرات آذربایجان ایفا کرد دشوار است. نیروهای شوروی حضور خود را خیلی بروز نمی دادند ولی بستگی فرقه ی دموکرات به حمایت و هدایت شوروی امر قابل کتمانی نبود. تصمیم مربوط به انحلال شعبه ی ایالتی حزب توده و تاسیس فرقه ی دموکرات تصمیمی نبود که بدون همراهی شوروی اتخاذ گردد.»

 

 منبع: لوئیس فاوست، ایران و جنگ سرد، ترجمه: کاوه بیات، تهران، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1374، ص 175

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •