خاطرات تیمسار پهلوی از زندانهای متفقین در ایران

خاطرات تیمسار پهلوی از زندانهای متفقین در ایران

خاطرات تیمسار محمدولی انصاری در بازداشتگاه اراک در سالهای جنگ جهانی دوم مشتمل بر شرح وضعیت بازداشتگاه و نحوه رفتار با زندانیان ، نارضایتی از توقیف خود و تعداد زیادی از کارکنان راه آهن توسط متفقین در بازداشتگاه اراک در نتیجه غرض ورزی بدخواهان نزد مقامات انگلیسی به اتهام همکاری با قوای آلمان ضمن اشاره به همکاری در راستای پیشرفت کار متفقین گله از عدم انجام هرگونه اقدامی از سوی دولت جهت آزادی آنان ، نحوه آزادی از زندان ، ...

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

خاطرات تیمسار محمدولی انصاری در بازداشتگاه اراک در سالهای جنگ جهانی دوم مشتمل بر شرح وضعیت بازداشتگاه و نحوه رفتار با زندانیان ، نارضایتی از توقیف خود و تعداد زیادی از کارکنان راه آهن توسط متفقین در بازداشتگاه اراک در نتیجه غرض ورزی بدخواهان نزد مقامات انگلیسی به اتهام همکاری با قوای آلمان ضمن اشاره به همکاری در راستای پیشرفت کار متفقین گله از عدم انجام هرگونه اقدامی از سوی دولت جهت آزادی آنان ، نحوه آزادی از زندان ، ...

 

بازداشت در زندان متفقین

 

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •