آموزگار: نمی توانم خسارتهای 14 ساله را 4 ماهه ترمیم کنم

آموزگار: نمی توانم خسارتهای 14 ساله را 4 ماهه ترمیم کنم

زمانی که آتش انقلاب در کشور زبانه گرفت؛ سخنانی درباره سیزده سال حکومت امیرعباس هویدا به میان آمد که تا به آن روز کسی حاضر نبود، از آن سخن براند. یکی از منتقدین این دوره نخست وزیر تازه به قدرت رسید، جمشید آموزگار بود. جدا از آنکه انتقاد او با واکنش شاه و عذرخواهی آموزگار و توجیه کردن همراه شد . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

زمانی که آتش انقلاب در کشور زبانه گرفت؛ سخنانی درباره سیزده سال حکومت امیرعباس هویدا به میان آمد که تا به آن روز کسی حاضر نبود، از آن سخن براند. یکی از منتقدین این دوره نخست وزیر تازه به قدرت رسید، جمشید آموزگار بود. جدا از آنکه انتقاد او با واکنش شاه و عذرخواهی آموزگار و توجیه کردن همراه شد:

«حسنعلی مهران که اخیرا به معاونت هوشنگ انصاری در شرکت ملی نفت ایران منصوب شده به دیدنم آمد. او هم عملکرد جمشید آموزگار در یاس آمور توصیف کرد» ظاهرا آموزگار وقتی  «با مخالفتها و انتقادهای نمایندگان و انتقادهای نمایندگان روبرو شد، خطاب به آنها گفت: من هرگز قادر نیستم خسارتهایی که درطول 14 سال به کشور وارد آمده فقط در مدت 4 ماه ترمیم کنم.... که بیان چنین عبارتی توسط آموزگار سبب شد شاهنشاه فورا او را احضار کند و توضیح بخواهد، بعد آموزگار از اینکه چنین حرفی زد عذرخواهی کرد و برای آنکه گفته اش را اصلاح کرده باشد، با لحنی نه چندان قاطع گفت: قصد من این بود که بگویم هرگز نمی توان در عرض چهار ماه  شرایطی به وجود آورد که برای تحقق آن به 14 سال زمان نیاز است....»

 

منبع: پرویز راجی، خدمتگذار تخت طاووس، ترجمه: ح.ا.مهران، تهران، انتشارات اطلاعات، 1382، چاپ یازدهم، ص 164

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •