اعتیاد به مواد مخدر در ایران چگونه آغاز شد؟

اعتیاد به مواد مخدر در ایران چگونه آغاز شد؟

متاسفانه اعتیاد به مواد مخدر در ایران رواج داشته و دارد؛ اما بود زمانی که در ایران مواد مخدری نبود تا چه رسد به معتاد به مواد مخدر. گسترش اعتیاد به مواد مخدر و به طور خاص تریاک همراه با کشت تریاک در ایران رخ داد . . .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

متاسفانه اعتیاد به مواد مخدر در ایران رواج داشته و دارد؛ اما بود زمانی که در ایران مواد مخدری نبود تا چه رسد به معتاد به مواد مخدر. گسترش اعتیاد به مواد مخدر و به طور خاص تریاک همراه با کشت تریاک در ایران رخ داد:

«.... در سال 1267 قمری، نخستین بار کشت خشخاش و تریاک کاری در اطراف تهران به مرحله آزمایش درآمد، که حاصل آن را بسنجد...» همچنین در گزارشی که میلر انگلیسی درباره توسعه کشاورزی در جنوب ایران می دهد، کشت تنباکو و تریاک را برای صدور به سوریه و استانبول و ... پیشنهاد می کند. پس از گذشت ده سال از شروع کشت خشخاش، یعنی از حدود سال 1277 قمری، در آثار مولفان اروپایی به عادت تریاک کشیدن ایرانیان اشاره شده است. بنابراین ورود وافور به جامعه ایرانی باید در این سال ها یعنی در دهه دوم سلطنت ناصرالدین شاه اتفاق افتاده باشد.»

 

منبع: داریوش شهبازی، برگ هایی از تاریخ تهران، تهران، نشر ثالث، 1390، ص 191

 

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •