دختر اپوزسیون ناصرالدین شاه، پرچمدار مبارزه با استبداد ناصری

دختر اپوزسیون ناصرالدین شاه، پرچمدار مبارزه با استبداد ناصری

پس از ترور ناصرالدین شاه، زنان درباری نیز در مظان اتهام قرار می گیرند. به هنگام محاکمه میرزا رضای کرمانی از او سوال می شود که «آیا راست است که زنان اندرون با تو متحد بودند. به تو خبر میداند؟» اگرچه میرزا این اتهام را رد می کند و نم پس نمی دهد لکن با توجه به وضعیت نامناسب رفتار شاه قاجار با  اکثر زنان درباری احتمال اینکه میرزا رضای کرمانی را در این مورد عده ای از زنان درباری کمک می کردند چندان دور از واقعیت نمی نماید . . .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

پس از ترور ناصرالدین شاه، زنان درباری نیز در مظان اتهام قرار می گیرند. به هنگام محاکمه میرزا رضای کرمانی از او سوال می شود که «آیا راست است که زنان اندرون با تو متحد بودند. به تو خبر میداند؟» اگرچه میرزا این اتهام را رد می کند و نم پس نمی دهد لکن با توجه به وضعیت نامناسب رفتار شاه قاجار با  اکثر زنان درباری احتمال اینکه میرزا رضای کرمانی را در این مورد عده ای از زنان درباری کمک می کردند چندان دور از واقعیت نمی نماید. این احتمال را طرفداری تاج السطلنه دختر ناصرالدین شاه از افکار سید جمال الدین اسدآبادی در ضدیت با حکومت پدرش و پشتیبانی وی از اقدام میرزا رضای کرمانی و انتقادهای تند او از وضع نابسامان مملکت و ستمگری عمال حکومت بیش از پیش تقویت می نماید. به ویژه اینکه وی در عصیانهای مردم علیه حکومت و سلطنت پدرش فریاد می زند «درود بر سلطنتی که در حال وزال است.»

منبع:

ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، به کوشش علی اکبر سیرجانی، چاپ دوم، تهران، نشر پیکان، 1376، ص 95

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •