ساواک به مثابه پلیس، مخبر و پژوهشگر!

ساواک به مثابه پلیس، مخبر و پژوهشگر!

اجبار آخرین چهره یک حکومت است. از همین روی از دستگاه های اجبار نیز نمی توان انتظار ایجاد مشروعیت و اطاعت داشت. این در حالی است که چنین انتظاری را از ساواک داشت او انتظار داشت که ساواک هم خبر بیاورد و هم تحلیل کند و هم مقابله. همین امر نیز یکی از عوامل سقوط شاه بود. هممچنان که این امر از خاطرات احسان نراقی بر می آید . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

 

اجبار آخرین چهره یک حکومت است. از همین روی از دستگاه های اجبار نیز نمی توان انتظار ایجاد مشروعیت و اطاعت داشت. این در حالی است که چنین انتظاری را از ساواک داشت او انتظار داشت که ساواک هم خبر بیاورد و هم تحلیل کند و هم مقابله. همین امر نیز یکی از عوامل سقوط شاه بود. هممچنان که این امر از خاطرات احسان نراقی بر می آید:

 

«بعد از واقعه ی 17 شهریور 1357 وقتی برای بار اول روبه روی شاه نشستم. او به من گفت : بحران فعلی از کجا ناشی شده و  سبب چه شده بوده، بانی آن کیست؟ گفتم : قربان اعلیحضرت. شاید شاه پنجاه درصد فکر کرد که می خواهم بگویم فکر و نقشه او در همه ی امور همانند انقلاب سفید باعث این هیجانات شده، با کنجکاوی خواست تا بیشتر توضیح دهم. گفت: چطور مگر ما چه کردیم؟ گفتم: سالها قبل وقتی شما به قم تشریف بردید و سخنان تحریک آمیزی علیه روحانیون بیان کردید باعث شد روحانیون راه مبارزه را پیش گیرند. فراموش کردید که سنت شیعه در طول تاریخ ، اعتراض علیه حکومت ها بوده و رفتار شما آنان را بیشتر مخالف حکومت کرد. بعد به شریعتی اشاره کردم و گفتم: شریعتی از مذهب شیعه بیشترین استفاده را در جهت مبارزه با رژیم کرد. مدت یک ساعت حرف زدم و شاه به دقت گوش داد. حرفم که تمام شد گفت: این مطالب که شما می گوئید مگر ساواک نمی فهمید. ]گفتم[قربان ساواک که وظیفه اش مطالعه و تحقیق نبود، ساواک دائما خبر چینی می کرد.»1

 

1-احسان نراقی، گفتگو با احسان نراقی، به کوشش: مرتضی رسولی پور، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر، 1394، ص 41-42

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •