مبارزات آقا نجفی با فرق ضاله

مبارزات آقا نجفی با فرق ضاله

چرچیل (دبیر امور شرقی سفارت انگلیس) در گزارش خود به لندن در صدر مشروطه، با اشاره به ماجرای کشتار جمعی از فرق ضاله به دست مردم اصفهان در 1889-1890 م (1307 قمری)، حاج شیخ محمد تقی نجفی (آقا نجفی) را محرک این امر شمرده است...

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

یکی از وظایف روحانیت اصیل مبارزه با هرگونه انحرافی است که ممکن است جامعه شیعی را مورد حمله و هجمه قرار دهد. از این روست که شخصیت های برجسته تشیع همیشه مبارزه با انحراف را که به نوعی مبارزه با استعمار نیز بود در صدر رسالت های خود می دادند:

«چرچیل (دبیر امور شرقی سفارت انگلیس) در گزارش خود به لندن در صدر مشروطه، با اشاره به ماجرای کشتار جمعی از فرق ضاله به دست مردم اصفهان در 1889-1890 م (1307 قمری)، حاج شیخ محمد تقی نجفی (آقا نجفی) را محرک این امر شمرده و می نویسد: پس از آن واقعه «به درخواست وزیر مختار اعلی حضرت پادشاه انگلیس وی به تهران فراخوانده شد، ولی این اقدام باعث افزایش شهرت و قدرت وی گردید و مدتی بعد با غرور و افتخار به اصفهان بازگشت.» پیدا است که سفارت انگلیس دلش برای پیروان مسلک باب و بهاء نسوخته بود، بلکه در آنان به چشم ستون پنجم خویش می نگریست که باید حمایت و تقویت می شدند تا در نخستین فرصت مطلوب به ایفای نقش مهم خویش در تضعیف باورها و شعائر دینی ملت ایران و ترور شخص و شخصیت رهبران مذهبی آن (روحانیت  شیعه) بپردازند...»1

 

1-علی ابوالحسنی، شیخ فضل الله نوری و مکتب تاریخ نگاری مشروطه، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1385، چاپ سوم، ص 185-186

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •