مراسم جهیزیه برون در سده های پیشین ایران

مراسم جهیزیه برون در سده های پیشین ایران

قاطرهای بسیاری را با دهنه های قیمتی، حاضر و هر یک را با دو یخدان بار می کنند و روی آن یخدانها را با مخمل قرمز می پوشانند....

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

مراسم جهیزیه نه امری جدید که مبتنی بر سنت تاریخی ایران است. اما طبیعتا بین مراسم جهیزیه یک خاندان ثروتمند و دارا و یک خاندان فقیر و ندار تفاوت است. در زیر مراسم جهیزیه بران یک خاندان ثروتمند را در تاریخ ایران دویست سال پیش می خوانیم:

«.... اموال عروس که متشکل از فرش، لباس، لوازم مس و سایر اثاث منزل است، از خانه بزرگترهایش به خانه داماد منتقل می گردد. قاطرهای بسیاری را با دهنه های قیمتی، حاضر و هر یک را با دو یخدان بار می کنند و روی آن یخدانها را با مخمل قرمز می پوشانند. غلامهایی که هدیه شده اند، در دو طرف این قاطرها راه می روند و در راس همه، خواجه آینده منزل قرار می گیرند. بدین ترتیب این قافله مجلل با صدای طبل از خیابانها می گذرد. به این چیزها که همراه عروس می کنند، جهاز می گویند که همواره و تحت هر شرایطی ملک طلق عروس باقی می ماند...»1

 

1-میتر مهرآبادی، زن ایرانی به روایت سفرنامه نویسان فرنگی، تهران، نشر آفرینش، 1386، ص 183-184

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •