وقتی اشرف پهلوی وزیر امورخارجه برادرش می شود!

وقتی اشرف پهلوی وزیر امورخارجه برادرش می شود!

در طول سلطنت پهلوی دوم علاقه شدید اشرف پهلوی در دخالت در امور سیاسی و اقتصادی با هدف تامین منافع فردی ، اثرات زیانباری داشت. به ویژه اینکه حوزه سیاست خارجی به دلیل اهمیتش، همواره مورد توجه اشرف بود. لذا بخشی از وقت اشرف در مسافرتهای خارجی به مذاکرات با سران کشورهای خارجی می گذشت.

کافه تاریخ- سند

 

در طول سلطنت پهلوی دوم علاقه شدید اشرف پهلوی در دخالت در امور سیاسی و اقتصادی با هدف تامین منافع فردی ، اثرات زیانباری داشت. به ویژه اینکه حوزه سیاست خارجی به دلیل اهمیتش، همواره مورد توجه اشرف بود. لذا بخشی از وقت اشرف در مسافرتهای خارجی به مذاکرات با سران کشورهای خارجی می گذشت. در این سند نامه اشرف پهلوی به اسدالله علم وزیر دربار در مورد موافقت روسای جمهور ، نخست وزیران ، امپراطور و وزرای خارجه کشورهای مذکور در سند با شرکت در ضیافتهای شام خود، درخواست اطلاع از نظرات محمدرضا شاه در مطلع نمودن افراد مذکور از مطالب بخصوص خارج از خطوط کلی سیاست دولت مشاهده می شود.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •