خواجگان ظل السلطان در شکارگاه سلطنتی

خواجگان ظل السلطان در شکارگاه سلطنتی

عزت خان پیشخدمت مخصوص و پنچ تن از خواجگان ظل السلطان ، در مقابل عمارت شکارگاه قمشلو

کافه تاریخ- عکس

 

عزت خان پیشخدمت مخصوص و پنچ تن از خواجگان ظل السلطان ، در مقابل عمارت شکارگاه قمشلو

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •