وقتی شاه قاجار از سفر فرنگ لذت می برد!

وقتی شاه قاجار از سفر فرنگ لذت می برد!

در این سند نامه های مظفرالدین شاه به عضدالملک مبنی بر اظهار رضایت از سفر خود به بلژیک و ترکیه مشاهده می شود.

کافه تاریخ- سند

 

در این سند نامه های مظفرالدین شاه به عضدالملک مبنی بر اظهار رضایت از سفر خود به بلژیک و ترکیه مشاهده می شود.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •