نحوه جالب تعیین‌ و اعلام زمان تحویل سال در زمان صفویه

نحوه جالب تعیین‌ و اعلام زمان تحویل سال در زمان صفویه

یکی از موضوعاتی که مستشرقان به دلیل ارتباط‌ مسـتقیم‌ بـا‌ دربــار بـه گـزارش آن اهتمام داشته اند، نحوه محاسبه و اعلام سـال نـو اسـت .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

یکی از موضوعاتی که مستشرقان به دلیل ارتباط‌ مسـتقیم‌ بـا‌ دربــار بـه گـزارش آن اهتمام داشته اند، نحوه محاسبه و اعلام سـال نـو اسـت . در‌ ایـن‌ مـوضـوع‌ گـزارش هـای اولئاریوس و شاردن خـواندنی اسـت : «منجم برای تعیین وقت حلول سال جدیـد از‌ جـای‌ برخاست و با اسطرلاب پس از گرفتن ارتفاع خورشید، ساعت و لحظه ای کـه خورشـید‌ به‌ زاویه‌ بین افق و آسمان می رسد و نیز دریافت نقطه دلخواه با فـریادی آغاز سال نـو‌ را‌ اعلام کرد.» در خصوص اعلام آغاز سال نو نیز مطالب‌ متعددی‌ ذکر‌ شـده اسـت کـه شـاردن در سفرنامه خود بیان نمـوده کـه «منجمـان یکـی دو سـاعت پـیش‌ از‌ حلـول سـال جـدیـد درحـالیکه لباس نو بر تن آراسته اند، در کاخ‌ سلطنتی‌ و در‌ شهرها در سرای حکـام گـرد می آیند، به پشت‌ بام‌ یا‌ مهتابی میروند، اصطرلاب خـود را بـه دسـت مـیگیرنـد، در آن مینگرند و همین‌ که‌ آفتاب به برج حـمل درآمـد با دست علامت میدهنـد کـه توپچیـان تیراندازی کنند. روز بیست و یکم‌ مارس‌ ، چهل وهفت دقیقه پـس از سـر زدن خورشـید مطابق اول ماه ذی‌ حجه‌ آخرین ماه سـال هجـری قمـری حلـول سـال‌ نـو‌ اعـلام‌ شــد.» علاوه بر‌ نحوه‌ محاسبه لحظه تحویل سال نو توسط سـتاره شناسـان ، لحظـه تحویـل سال با شلیک‌ توپ‌ و نواختن موسیقی، از موضـوعاتی اسـت‌ کـه‌ از دیـد‌ سـیاحان‌ دور‌ نمانده است.

 

منبع: شـاردن‌ ، ژان، سـفرنامه شاردن ،ج ١، ترجمه اقبال‌ یغمایی‌، تهـران‌ : توس‌ ، 1372، ٤٥٠ – ٤٤٩

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •