باند مطبوعاتی امیر عباس هویدا در حمایت از برنامه هایش

باند مطبوعاتی امیر عباس هویدا در حمایت از برنامه هایش

امیرعباس هـویدا ظـاهرا از اهالی قلم و مطبوعات بود و بـه همین سبب از ابتدای زمامداریش سعی داشت تا روابط ویژه و دوستانه ای با روزنامه نگاران ایجاد کند و از این رهگذر، خبرنگاران‌ و جرایـد‌ را در‌ جهـت اهـداف و تأییـد برنامـه هـای اجرایی فعال سازد.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

امیرعباس هـویدا ظـاهرا از اهالی قلم و مطبوعات بود و بـه همین سبب از ابتدای زمامداریش سعی داشت تا روابط ویژه و دوستانه ای با روزنامه نگاران ایجاد کند و از این رهگذر، خبرنگاران‌ و جرایـد‌ را در‌ جهـت اهـداف و تأییـد برنامـه هـای اجرایی فعال سازد. در راسـتای دستیابی به این هدف بود که وی بخشی‌ از بودجه و اعتبارات محرمانه نخست وزیری را صرف جذب و جلب خبرنگاران‌ میکرد‌ و به‌ بسیاری از آنان بـه صورت ماهانه و مستمر مبالغ قابل توجهی می پرداخت ، و بـه عـده ای از مـدیران جرایـد نیـز ‌‌کـمکهای‌ مـالی کلان و بلاعوض میکرد. یکی از افـراد‌ مـورد‌ حـمایت دولت هویدا، محسن دولو بود. هویدا پـس از تعطیلـی مجله توفیق‌ ، یکی‌ از‌ کاریکاتوریستهای معروف آن ایام به نـام محسـن دولـو را تشـویق بــه تـأسیس هـفته نامه ویژه‌ طنز‌ کرد‌ و دستور داد تا سریعا امتیاز مجله «کاریکاتور» را به نــام وی صـادر‌ کنند‌. دولو در کار انتشار مجله کاریکـاتور، سـبک و سـیاق دلخـواه هویـدا را کـاملا رعایت میکرد به این‌ معنی‌ کـه مـطلقا به مسائل سیاسی کاری نداشـت . او هـر هفتـه شخصـا کاریکاتوری‌ از‌ چهره هویدا تـهیه مـیکرد و بر روی جلد‌ ایـن‌ مجلـه‌ بـه چـاپ مــیرسـاند و صـفحات داخـل آن را‌ از‌ یک سلسله فکاهی های عامیانه و بدون رابطه با مـسائل سـیاسی کشور پر می کرد‌ . این‌ شیوه کار وحرف شنوی دولو، موجبات‌ رضایت‌ امیرعباس هویدا‌ را‌ فـراهم‌ کـرد و بـاعث شد نام او را‌ در‌ لیست کاندیداهای حـزب «ایران نـوین » برای نـمایندگی مـجلـس شـورای ملی قرار دهد‌ و وی‌ را به مجلس بـفرستد.

 

منبع:اختریان‌، محمد، نقش امیرعباس‌ هویدا‌ در تحولات سیاسی اجتماعی ایران،تهران: عـلمی، ١٣٧٥، ص 76

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •