عکاس ایتالیایی؛ مبدع اولین پرتره‌های ناصر‌ الدین‌ شاه

عکاس ایتالیایی؛ مبدع اولین پرتره‌های ناصر‌ الدین‌ شاه

لوئیـجی مونتابونه ‌هنرمند عکاس ایتالیایی، از خاندانی بود که همگی به شغل عکاسی اشتغال داشتند. وی‌ مهم‌ترین عـضو این خاندان بود که عکاسی را در شهر تورین ایتالیا جان‌ تازه‌ای بخشید. تاریخ تـولد مونتابونه در دست نیست.وی در سـال 77-1276 قـمری/1860 میلادی،استودیوی عکاسی خود را در تورین گشود.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

لوئیـجی مونتابونه ‌هنرمند عکاس ایتالیایی، از خاندانی بود که همگی به شغل عکاسی اشتغال داشتند. وی‌ مهم‌ترین عـضو این خاندان بود که عکاسی را در شهر تورین ایتالیا جان‌ تازه‌ای بخشید. تاریخ تـولد مونتابونه در دست نیست.وی در سـال 77-1276 قـمری/1860 میلادی،استودیوی عکاسی خود را در تورین گشود.پس از رونق گرفتن کارش، شعباتی از عکاسخانهء خود را‌ پس از 1870،در شهرهای میلان، فلورانس و رم گشود. در آوریل 1862،پادشاه ایتالیا، هیأتی را برای اهداف‌ سـیاسی‌ و اقتصادی روانهء ایران کرد.اعضای این هیأت، شانزده نفر بودند. یازده نفر از آن‌ها در سه بخش دیپلماتیک،نظامی و علمی-تجاری فعالیت داشتند و چهار نفر دیگر عبارت بودند از لوئیجی‌ مونتابونه‌ عکاس حرفه‌ای از تـورین و دسـتیارش پیتروبونه، دیگری نویسنده گزارش‌های سفر هیأت ایتالیایی به ایران و معاون وی. هیأت سیاسی می‌بایستی پس از بازگشت،گزارش کتبی خود را بـه مـقامات ایتالیایی تسلیم کند. به‌ همین‌ سبب‌ مونتابونه وظیفه داشت برای مصورکردن گزارش از اشیاء‌، بناهای‌ باستانی، کتیبه‌ها، افراد و غیره عکس بگیرد و مخصوصا خواسته‌های استادان دانشگاه و طبیعی‌دان هیأت را برآورده سازد و مـدارک تـصویری گـزارش را‌ فراهم‌ آورد‌. عکس‌های‌ مهمی‌ که مـونتابونه در ایـن سـفر برداشت عبارتند از: پرتره‌هایی از ناصر‌ الدین‌ شاه،ولیعهد مـظفر الدیـن میرزا،درباریان، عکس‌هایی از ابنیه و آثار معماری. این هنرمند ایتالیایی  عـکس‌هایی از مـناظر شهرها، ابنیه تاریخی و کاخ‌ها به دست داده است که در اکثر آنها عکس‌ها زنان دیده نمی‌شوند،اما مردان طبقات مختلف اجتماع‌ پادشاه‌، شاهزادگان، مشاوران آنـان، صـاحب مـنصبان،حکمرانان ایالات، درباریان، خواجگان حرمسرا و حتی مردم عادی نیز در آنها‌ دیده‌ می‌شوند. در اغلب عـکس‌ها اشـیاء نمادهایی از شأن و موقعیت موضوع هستند و سلسله‌ مراتب‌ اجتماعی یک گروه با چگونگی قـرار گـرفتن‌ آن‌ها‌ در‌ چارچوب عکس نشان داده شده است.

 

منبع:دانا استاین، سرآغاز عکاسی در ایران،ترجمهء ابراهیم هاشمی،چاپ اول، تهران ، نشر اسپرک،1368، ص 55

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •