خارجی ها در ایران بیشتر از ایرانیان احساس آسودگی‌ می کردند‌

خارجی ها در ایران بیشتر از ایرانیان احساس آسودگی‌ می کردند‌

در عصر حکومت پهلوی؛ به ویژه پهلوی دوم، عـشرت طلبی، مـدگرایی و تـقلید‌ از‌ فـرهنگ منحط غرب زمینه حضور گسترده غرب را، هم به لحاظ فکری و هم فیزیکی، در ایران فراهم کرد و همان گونه که خانم رایت نویسنده آمریکایی گفته، در زمان شاه آمریکایی ها در‌ همه‌ جـای ایران حضور داشتند.

کافه تاریخ- کشکول

 

در عصر حکومت پهلوی؛ به ویژه پهلوی دوم، عـشرت طلبی، مـدگرایی و تـقلید‌ از‌ فـرهنگ منحط غرب زمینه حضور گسترده غرب را، هم به لحاظ فکری و هم فیزیکی، در ایران فراهم کرد و همان گونه که خانم رایت نویسنده آمریکایی گفته، در زمان شاه آمریکایی ها در‌ همه‌ جـای ایران حضور داشتند. خانم رایت به خوبی چـهره آن روزِ ایـران را به تصویر می کشد. آری،خارجی ها ‌‌بیشتر‌ از ایرانیان احساس آسودگی می کردند؛ زیرا تمام برنامه های فرهنگی ـ آموزشی و حتی سیاسی ـ اقتصادی‌ بر‌ اساس‌ منافع و خواست های آنها تـنظیم شـده بود. البته مردم ایران در بـرابر ایـن وضعیّت، بی تفاوت‌ نبودند، بلکه همچون آتشی زیر خاکستر بودند که به دنبال روزنه ای برای زبانه‌ کشیدن می گشتند و هر چه‌ زمان‌ می گذشت و حکومت مـحمّد رضـا بیشتر خواسته های اجانب را دنـبال مـی کرد، این آتش بیشتر شعله ور می شد. سال 1355 اوج سیاست های ضد حجاب پهلوی دوم به شمار می رود. این نویسنده امریکایی دراین باره می نویسد: «ایران در آن زمان کشوری بود که برای زنان آمریکایی جاذبه داشت. من در سفر به آن کشور، خود را در یک کشور اروپایی حس می کردم‌. همه‌ جا می توانستم‌ بروم، عملا هر کـاری مـی توانستم بکنم، می توانستم با هر کسی صحبت کنم و هر لباسی که می خواستم بپوشم‌. دامن های کوتاه مد بود... گاهی خارجی ها بیشتر از ایرانیان احساس آسودگی‌ می کردند‌. »

 

منبع:رایت‌، رابـین، آخـرین انقلاب بزرگ‌، ترجمه احمد تدین و شهین احمدی، تهران، رسا، 1382، صص 12-13

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •