اولین مدرسه آموزش نقاشی به سبک اروپایی

اولین مدرسه آموزش نقاشی به سبک اروپایی

مهمترین بازده‌ سفر‌ کمال الملک بـه اروپا، تاسیس نخستین‌ مدرسه‌ی‌ هنرهای زیبای‌ ایران‌ یعنی مدرسه‌ی صنایع مستظرفه‌ در سال 1911/1329 بـود. با توجه به علاقه شاه قاجار به هنر و به ویژه هنر نقاشی، قطعه‌ای از اراضی کاخ نـگارستان اوایـل سده‌ی نوزدهم را برای‌ محل‌ این مدرسه در نظر گرفتند

کافه تاریخ- کافه هنر

 

مهمترین بازده‌ سفر‌ کمال الملک بـه اروپا، تاسیس نخستین‌ مدرسه‌ی‌ هنرهای زیبای‌ ایران‌ یعنی مدرسه‌ی صنایع مستظرفه‌ در سال 1911/1329 بـود. با توجه به علاقه شاه قاجار به هنر و به ویژه هنر نقاشی، قطعه‌ای از اراضی کاخ نـگارستان اوایـل سده‌ی نوزدهم را برای‌ محل‌ این مدرسه در نظر گرفتند. مدرسه‌ تحت‌ نظارت‌ وزارت‌ معارف‌ قرار داشت و هدف‌ از‌ ساخت آن هم، تعلیم و پیشبرد صنایع مستظرفه به ویژه‌ «امر نقاشی‌« بود. چون دربار به هـنرهای‌ موسیقی‌ و تئاتر‌ بیشتر از نقاشی در دارالفنون اهمیت قائل بود،  ازاین‌رو‌ مدرسه‌ی‌ صنایع‌ مستظرفه منحصرا یکی از نهادهای جدید تعلیم «هنرهای تجسمی‌« کشور گردید. در سرلوحه‌ی برنامه‌های این مدرسه ‌»نقاشی همچون علم و فن‌« به حـساب آمـده و نخستین وظیفه‌ی آن هم‌‌ پیشبرد این فن‌ بوده است. یکی از اهداف اصلی مؤسسین این مدرسه این بود که نسل جدیدی از هنرمندان ایرانی را با اصول نقاشی آکادمیک اروپایی آشنا سازند.


منبع:افهمی،رضا، نقاشی و نقاشان دوره قاجار، کتاب ماه هنر، دی 1389 ، شماره 148، ص 27
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •